สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดร้อยเอ็ด  ปี พ.ศ. 2558
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง          326,676               6.29
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 39,160 0.75
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 450 0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ 231,126 4.46
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 46,080 0.89
U401 สนามบิน 2,560 0.05
U403 สถานีขนส่ง 13                               -  
U405 ถนน 1,083 0.02
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง 75                               -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม 3,495 0.07
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 721 0.01
U600 สถานที่ร้าง 121                               -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 853 0.02
U602 รีสอร์ท  โรงแรม  เกสต์เฮ้าส์ 513 0.01
U603 สุสาน, ป่าช้า 160                               -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน 266                               -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม        4,183,626             80.65
A1  พื้นที่นา            3,673,626                 70.83
A100 นาร้าง 4,698 0.09
A101 นาข้าว 3,666,109 70.68
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 412 0.01
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง 367 0.01
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ 788 0.02
A101+A220 นาข้าว+แตงโม 20                               -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 1,232 0.02
A2  พืชไร่               300,325                   5.78
A200 ไร่ร้าง 2,854 0.05
A202 ข้าวโพด 83                               -  
A203 อ้อย 210,705 4.06
A204 มันสำปะหลัง 86,403 1.67
A204+A210 มันสำปะหลัง+ถั่วลิสง 42                               -  
A204+A220 มันสำปะหลัง+แตงโม 116                               -  
A220 แตงโม 102                               -  
A229 พริก 20                               -  
A3  ไม้ยืนต้น               185,354                   3.57
A301 ไม้ยืนต้นผสม 1,113 0.02
A302 ยางพารา 103,623 2.00
A303 ปาล์มน้ำมัน 2,107 0.04
A304 ยูคาลิปตัส 76,045 1.47
A304(M201) ยูคาลิปตัส(พื้นที่ลุ่ม) 382 0.01
A305 สัก 1,395 0.03
A308 กระถิน 25                               -  
A309 ประดู่ 40                               -  
A314 หม่อน 213                               -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า 230                               -  
A322 กฤษณา 111                               -  
A323 ตะกู 70                               -  
A4  ไม้ผล                  9,597                   0.18
A401 ไม้ผลผสม 332 0.01
A405 มะพร้าว 35                               -  
A407 มะม่วง 7,753 0.15
A408 มะม่วงหิมพานต์ 788 0.02
A409 พุทรา 34                               -  
A410 น้อยหน่า 45                               -  
A411 กล้วย 126                               -  
A412 มะขาม 221                               -  
A413 ลำไย 161                               -  
A422 มะนาว 82                               -  
A426 แก้วมังกร 20                               -  
A5  พืชสวน                  1,953                   0.03
A502 พืชผัก 1,805 0.03
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 36                               -  
A511 หวาย 112                               -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                  5,988                   0.12
A700 โรงเรือนร้าง 59                               -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 3,604 0.07
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 1,130 0.02
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 798 0.02
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 397 0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   6,408 0.13
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 510 0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 5,495 0.11
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 403 0.01
  A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม  375 0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 375 0.01
F  พื้นที่ป่าไม้           306,523               5.90
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 123,370 2.38
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 160,436 3.09
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู 1,762 0.03
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์ 20,955 0.40
W  พื้นที่น้ำ           155,163               3.00
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 51,230 0.99
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 54,318 1.05
W201 อ่างเก็บน้ำ 27,872 0.54
W202 บ่อน้ำในไร่นา 13,048 0.25
W203 คลองชลประทาน 8,695 0.17
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด           215,168               4.16
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 39,688 0.77
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 148,168 2.86
M201 พื้นที่ลุ่ม 24,136 0.47
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 195                               -  
M302 บ่อลูกรัง 121                               -  
M303 บ่อทราย 147                               -  
M304 บ่อดิน 1,477 0.03
M403 ที่หินโผล่ 16                               -  
M405 พื้นที่ถม 808 0.02
M601 หาดทราย 294 0.01
M701 ที่ทิ้งขยะ 118                               -  
รวมทั้งหมด       5,187,156           100.00
หมายเหตุ :  x                พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 1 ครั้งต่อปี 
:  x + y           พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี
:  x / y           พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ชนิด ในอัตราส่วนประมาณ 50% ต่อ 50%