สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดนครพนม  ปี พ.ศ. 2558
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                192,575        5.59
U101  ตัวเมืองและย่านการค้า                              13,565              0.39
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           107,519              3.12
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              45,289              1.31
U401 สนามบิน                                6,196              0.18
U405 ถนน                              15,642              0.45
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       70                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  2,305              0.07
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   381              0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    556              0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   283              0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                     515              0.02
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    109                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                   145              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             2,215,626      64.30
A1 พื้นที่นา                 1,631,192             47
A100 นาร้าง                                   1,994              0.06
A101 นาข้าว                        1,524,445            44.24
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                1,270              0.04
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                              13,690              0.40
A101+A218 นาข้าว+มันแกว                                   288              0.01
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                      57                   -  
A101+A224 นาข้าว+มะเขือเทศ                                    414              0.01
A101+A229 นาข้าว+พริก                                     773              0.02
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                   126                   -  
A101+A503 นาข้าว+ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   266              0.01
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              87,869              2.55
A2  พืชไร่                     101,241          2.94
A200 ไร่ร้าง                                  1,223              0.04
A202 ข้าวโพด                                4,303              0.12
A203 อ้อย                                 5,301              0.15
A204 มันสำปะหลัง                                81,547              2.37
A205 สับปะรด                                  2,803              0.08
A206 ยาสูบ                                 5,036              0.15
A218 มันแกว                                     376              0.01
A220 แตงโม                                     205              0.01
A224 มะเขือเทศ                                      28                   -  
A229 พริก                                   419              0.01
A3  ไม้ยืนต้น                     467,151         13.56
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                      10                   -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                   821              0.02
A302 ยางพารา                             386,120            11.21
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  7,455              0.22
A304 ยูคาลิปตัส                                69,099              2.01
A305 สัก                                  2,997              0.09
A306 สะเดา                                        10                   -  
A308 กระถิน                                      71                   -  
A309 ประดู่                                        23                   -  
A314 หม่อน                                       33                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   245              0.01
A318 จามจุรี                                        57                   -  
A322 กฤษณา                                       62                   -  
A323 ตะกู                                   148                   -  
A4  ไม้ผล                         7,408          0.21
A401 ไม้ผลผสม                                  2,885              0.08
A402 ส้ม                                     324              0.01
A404 เงาะ                                     102                   -  
A405 มะพร้าว                                        35                   -  
A406 ลิ้นจี่                                    929              0.03
A407 มะม่วง                                  1,785              0.05
A408 มะม่วงหิมพานต์                                   168              0.01
A411 กล้วย                                     139                   -  
A412 มะขาม                                     610              0.02
A413 ลำไย                                      194              0.01
A416 ขนุน                                        38                   -  
A417 กระท้อน                                        26                   -  
A419 มังคุด                                      23                   -  
A426 แก้วมังกร                                        19                   -  
A427 ส้มโอ                                      79                   -  
A428 ละมุด                                      24                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                      28                   -  
A5  พืชสวน                         4,499          0.13
A502 พืชผัก                                  4,371              0.13
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      41                   -  
A511 หวาย                                       87                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         1,723          0.05
A700 โรงเรือนร้าง                                      20                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                     774              0.02
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                      47                   -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    272              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    610              0.02
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          2,370          0.07
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                   218              0.01
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                       17                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                 2,116              0.06
A904 สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย                                       19                   -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                             42              -  
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                      42                   -  
F  พื้นที่ป่าไม้                639,341      18.56
F100 ป่าไม่ผลัดรอสภาพฟื้นฟู                                8,652              0.25
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             128,443              3.73
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                95,789              2.78
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             405,684            11.78
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                     773              0.02
W  พื้นที่น้ำ                216,687        6.29
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              99,639              2.89
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              27,675              0.80
W201 อ่างเก็บน้ำ                               71,106              2.07
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                16,274              0.47
W203 คลองชลประทาน                                 1,993              0.06
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                181,189        5.26
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                11,357              0.33
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              53,711              1.56
M201 พื้นที่ลุ่ม                           104,779              3.04
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   454              0.01
M301 เหมืองแร่                                     338              0.01
M302 บ่อลูกรัง                                      568              0.02
M303 บ่อทราย                                      807              0.02
M304 บ่อดิน                                    685              0.02
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      50                   -  
M403 ที่หินโผล่                                6,565              0.19
M405 พื้นที่ถม                                      885              0.03
M601 หาดทราย                                     802              0.02
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         188              0.01
รวมทั้งหมด            3,445,418    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 5,512.668 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,445,418 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง