สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดนครราชสีมา  ปี พ.ศ. 2558
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                913,697        7.12
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              70,760              0.55
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                1,961              0.02
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           535,445              4.18
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                    457                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                           147,522              1.15
U401 สนามบิน                                1,752              0.01
U402 สถานีรถไฟ                                      28                   -  
U403 สถานีขนส่ง                                     129                   -  
U405 ถนน                              15,237              0.12
U406 ทางรถไฟ                                1,300              0.01
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                 2,197              0.02
U501 นิคมอุตสาหกรรม                                 3,756              0.03
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                51,868              0.40
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                9,096              0.07
U600 สถานที่ร้าง                                 1,070              0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                               25,653              0.20
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                              33,255              0.26
U603 สุสาน ป่าช้า                                  1,530              0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                 1,852              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                8,829              0.07
A  พื้นที่เกษตรกรรม             8,773,950      68.50
A1 พื้นที่นา                 4,208,607         32.86
A100 นาร้าง                                   8,007              0.06
A101 นาข้าว                        4,181,568            32.65
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                   319                   -  
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                      40                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              18,673              0.15
A2  พืชไร่                  3,875,625         30.25
A200 ไร่ร้าง                                22,518              0.18
A201 พืชไร่ผสม                                     622                   -  
A202 ข้าวโพด                           471,153              3.68
A202+A204 ข้าวโพด+มันสำปะหลัง                                   995              0.01
A203 อ้อย                            942,577              7.36
A204 มันสำปะหลัง                          2,435,510            19.01
A204+A220 มันสำปะหลัง+แตงโม                                   163                   -  
A205 สับปะรด                                        18                   -  
A207 ฝ้าย                                        40                   -  
A208 ถั่วเขียว                                       23                   -  
A214     ละหุ่ง                                        16                   -  
A215     งา                                         15                   -  
A219 มันเทศ                                     131                   -  
A220 แตงโม                                     170                   -  
A223 กะหล่ำปลี                                    271                   -  
A224 มะเขือเทศ                                    112                   -  
A229 พริก                                  1,291              0.01
A3  ไม้ยืนต้น                     382,523          2.99
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                   330                   -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  3,667              0.03
A302 ยางพารา                                77,889              0.61
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  6,501              0.05
A304 ยูคาลิปตัส                             272,519              2.13
A305 สัก                                11,891              0.09
A306 สะเดา                                  4,867              0.04
A307 สนประดิพัทธ์                                    330                   -  
A308 กระถิน                                   474                   -  
A309 ประดู่                                     996              0.01
A314 หม่อน                                     846              0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   716              0.01
A317 หมาก                                     737              0.01
A318 จามจุรี                                     102                   -  
A319 เปล้า                                   181                   -  
A322 กฤษณา                                    233                   -  
A323 ตะกู                                   244                   -  
A4  ไม้ผล                     149,962          1.17
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   919              0.01
A401 ไม้ผลผสม                                29,693              0.23
A402 ส้ม                                        57                   -  
A403 ทุเรียน                                   232                   -  
A404 เงาะ                                     124                   -  
A405 มะพร้าว                                  3,036              0.02
A406 ลิ้นจี่                                  1,517              0.01
A407 มะม่วง                                60,924              0.48
A408 มะม่วงหิมพานต์                                     219                   -  
A409 พุทรา                                     645              0.01
A410 น้อยหน่า                                27,760              0.22
A411 กล้วย                                  3,359              0.03
A412 มะขาม                                  9,329              0.07
A413 ลำไย                                   2,587              0.02
A414 ฝรั่ง                                     433                   -  
A415 มะละกอ                                    666              0.01
A416 ขนุน                                  2,415              0.02
A417 กระท้อน                                     785              0.01
A418 ชมพู่                                     151                   -  
A419 มังคุด                                        30                   -  
A422 มะนาว                                     397                   -  
A423 ไม้ผลเมืองหนาว                                    115                   -  
A424 มะขามเทศ                                    871              0.01
A426 แก้วมังกร                                  2,523              0.02
A427 ส้มโอ                                   289                   -  
A428 ละมุด                                   176                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                   574                   -  
A430 มะไฟ ละไม                                      29                   -  
A431 ทับทิม                                   107                   -  
A5  พืชสวน                       25,080          0.20
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      91                   -  
A501 พืชสวนผสม                                     109                   -  
A502 พืชผัก                                19,246              0.15
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                3,456              0.03
A504 องุ่น                                  2,050              0.02
A506 สตรอเบอรี่                                        20                   -  
A507 เสาวรส                                       24                   -  
A509 พืชสมุนไพร                                      64                   -  
A515 เห็ด                                      20                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                     107,821          0.84
A700 โรงเรือนร้าง                                   995              0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                61,494              0.48
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                              18,306              0.14
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                               21,630              0.17
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 5,396              0.04
A8  พืชน้ำ                             63              -  
A803 บัว                                        63                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        12,579          0.10
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    685              0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              11,537              0.09
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                       52                   -  
A905 ฟาร์มจระเข้                                     305                   -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                       11,690          0.09
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                              11,690              0.09
F  พื้นที่ป่าไม้             2,256,726      17.62
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  2,335              0.02
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                          1,281,177            10.00
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             299,605              2.34
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             394,977              3.08
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                     981              0.01
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                             277,651              2.17
W  พื้นที่น้ำ                316,059        2.47
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              86,639              0.68
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              55,524              0.43
W201 อ่างเก็บน้ำ                            130,350              1.02
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                34,717              0.27
W203 คลองชลประทาน                                 8,829              0.07
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                548,295        4.29
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                59,152              0.46
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           352,052              2.75
M201 พื้นที่ลุ่ม                              87,908              0.69
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                3,820              0.03
M301 เหมืองแร่                                  2,237              0.02
M302 บ่อลูกรัง                                   2,225              0.02
M303 บ่อทราย                                 11,326              0.09
M304 บ่อดิน                                 4,650              0.04
M403 ที่หินโผล่                                     236                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   7,258              0.06
M500 นาเกลือร้าง                                8,138              0.06
M501 นาเกลือ                                8,824              0.07
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         469                   -  
รวมทั้งหมด           12,808,727    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 20,493.964 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,808,727 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง