สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดหนองคาย  ปี พ.ศ. 2558
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                106,779        5.64
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                                9,758              0.52
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   649              0.04
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              65,638              3.47
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              22,761              1.20
U405 ถนน                                4,832              0.26
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  2,690              0.14
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                      63                   -  
U600 สถานที่ร้าง                                       46                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    245              0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                      25                   -  
U603 สุสาน ป่าช้า                                        23                   -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                       19                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                      30                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,372,933      72.56
A1 พื้นที่นา                    802,055         42.40
A100 นาร้าง                                   3,237              0.17
A101 นาข้าว                           798,261            42.20
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                      18                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                   539              0.03
A2  พืชไร่                       79,725          4.21
A200 ไร่ร้าง                                     966              0.05
A201 พืชไร่ผสม                                25,708              1.36
A202 ข้าวโพด                                1,182              0.06
A203 อ้อย                               18,183              0.96
A204 มันสำปะหลัง                                21,930              1.16
A205 สับปะรด                                  6,311              0.33
A206 ยาสูบ                                 4,891              0.26
A216 ข้าวไร่                                     554              0.03
A3  ไม้ยืนต้น                     454,617         24.02
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  2,535              0.13
A302 ยางพารา                             379,422            20.06
A303 ปาล์มน้ำมัน                                12,749              0.67
A304 ยูคาลิปตัส                                53,787              2.84
A305 สัก                                  4,949              0.26
A309 ประดู่                                     135              0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   300              0.02
A318 จามจุรี                                     629              0.03
A322 กฤษณา                                       33                   -  
A323 ตะกู                                      78                   -  
A4  ไม้ผล                       12,012          0.63
A401 ไม้ผลผสม                                  5,830              0.31
A402 ส้ม                                        16                   -  
A404 เงาะ                                        24                   -  
A405 มะพร้าว                                        51                   -  
A407 มะม่วง                                     807              0.04
A411 กล้วย                                  3,370              0.18
A412 มะขาม                                     833              0.04
A413 ลำไย                                   1,053              0.06
A415 มะละกอ                                       10                   -  
A426 แก้วมังกร                                        18                   -  
A5  พืชสวน                         1,228          0.06
A502 พืชผัก                                  1,147              0.06
A510 นาหญ้า                                        81                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                           452          0.03
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                     294              0.02
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                      46                   -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    112              0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        22,844          1.21
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    861              0.05
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              21,983              1.16
F  พื้นที่ป่าไม้                200,795      10.62
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  1,250              0.07
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             199,107            10.53
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                        34                   -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                     404              0.02
W  พื้นที่น้ำ                111,032        5.87
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              51,559              2.73
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              33,716              1.78
W201 อ่างเก็บน้ำ                               15,354              0.81
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                10,381              0.55
W203 คลองชลประทาน                                       22                   -  
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                100,045        5.31
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                12,572              0.67
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              54,865              2.90
M201 พื้นที่ลุ่ม                              30,737              1.63
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                      48                   -  
M302 บ่อลูกรัง                                      166              0.01
M303 บ่อทราย                                         24                   -  
M304 บ่อดิน                                    305              0.02
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                   101              0.01
M405 พื้นที่ถม                                      572              0.03
M601 หาดทราย                                     655              0.04
รวมทั้งหมด            1,891,584    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,566,911 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง