สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดมหาสารคาม  ปี พ.ศ. 2558
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง            222,593      6.75
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                        24,782           0.75
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                              147           0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                      145,850           4.41
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                        36,618           1.11
U405 ถนน                          8,024           0.24
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                 53                -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                            4,822           0.15
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                              491           0.02
U600 สถานที่ร้าง                                 59                -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                               526           0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                              379           0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                353           0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                               489           0.02
A  พื้นที่เกษตรกรรม          2,734,611    82.66
A1 พื้นที่นา             2,137,776      64.64
A100 นาร้าง                           51,444           1.56
A101 นาข้าว                  1,931,527         58.40
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                              374           0.01
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                      154,431           4.67
A2  พืชไร่                 426,474      12.90
A200 ไร่ร้าง                          30,050           0.91
A201 พืชไร่ผสม                                17   -    
A202 ข้าวโพด                                99                -  
A203 อ้อย                       185,951           5.62
A204 มันสำปะหลัง                        202,580           6.13
A206 ยาสูบ                               244           0.01
A209 ถั่วเหลือง                                11                -  
A210 ถั่วลิสง                                  17                -  
A216 ข้าวไร่                            5,824           0.18
A218 มันแกว                                   71                -  
A220 แตงโม                            1,258           0.04
A229 พริก                                352           0.01
A3  ไม้ยืนต้น                   93,520        2.83
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                192           0.01
A302 ยางพารา                          15,959           0.48
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  62                -  
A304 ยูคาลิปตัส                          74,877           2.26
A305 สัก                                557           0.02
A306 สะเดา                                  45                -  
A309 ประดู่                                781           0.02
A314 หม่อน                                566           0.02
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                              203           0.01
A323 ตะกู                              278           0.01
A4  ไม้ผล                    5,462        0.15
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                71                -  
A401 ไม้ผลผสม                                848           0.03
A405 มะพร้าว                                164                -  
A407 มะม่วง                            4,056           0.12
A409 พุทรา                                110                -  
A410 น้อยหน่า                                  10                -  
A411 กล้วย                                  53                -  
A412 มะขาม                                  38                -  
A413 ลำไย                                   30                -  
A422 มะนาว                                  69                -  
A426 แก้วมังกร                                  13                -  
A5  พืชสวน                    2,057        0.06
A502 พืชผัก                            1,962           0.06
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                78                -  
A511 หวาย                                17                -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                   58,850        1.77
A700 โรงเรือนร้าง                                69                -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                          28,581           0.86
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                        28,866           0.87
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                           1,028           0.03
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                               306           0.01
A8  พืชน้ำ                         27           -  
A803 บัว                                  27                -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                    10,126        0.30
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                               105                -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                        10,021           0.30
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                       319        0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                              319           0.01
F  พื้นที่ป่าไม้            137,007      4.13
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                            1,469           0.04
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                          70,509           2.13
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          45,736           1.38
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                          19,293           0.58
W  พื้นที่น้ำ            120,875      3.66
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                        39,606           1.20
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                        34,588           1.05
W201 อ่างเก็บน้ำ                         25,402           0.77
W202 บ่อน้ำในไร่นา                          14,945           0.45
W203 คลองชลประทาน                           6,334           0.19
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด              92,216      2.80
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                          12,821           0.39
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                        63,832           1.93
M201 พื้นที่ลุ่ม                        11,510           0.35
M201+A502 พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก                                32                -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                          2,271           0.07
M301 เหมืองแร่                                155                -  
M302 บ่อลูกรัง                                   69                -  
M303 บ่อทราย                                 164           0.01
M304 บ่อดิน                                 15                -  
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                26                -  
M405 พื้นที่ถม                                 962           0.03
M501 นาเกลือ                              197           0.01
M701 ที่ทิ้งขยะ                                    162           0.01
รวมทั้งหมด         3,307,302   100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 5,291.683 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,307,302 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง