สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2558 
 ดูแผนที่ประกอบ… 
 สัญลักษณ์   ประเภทการใช้ที่ดิน   เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ 
 U   พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง              75,117                 2.77
 U101    ตัวเมืองและย่านการค้า                     4,983                       0.18
 U201   หมู่บ้านบนพื้นราบ                  46,159                       1.70
 U301   สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                  14,816                       0.55
 U405   ถนน                     7,587                       0.28
 U500   พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                          10                           -  
 U502   โรงงานอุตสาหกรรม                     1,078                       0.04
 U503   ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                          17                           -  
 U601   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                        406                       0.02
 U603   สุสาน ป่าช้า                          58                           -  
 U605   สถานีบริการน้ำมัน                             3                           -  
 A   พื้นที่เกษตรกรรม      1,420,122           52.35
 A1   พื้นที่นา            601,337               22.18
 A100   นาร้าง                        984                       0.04
 A101   นาข้าว                600,219                    22.13
 A101+A502   นาข้าว+พืชผัก                        134                       0.01
 A2   พืชไร่            555,509               20.48
 A200   ไร่ร้าง                     2,817                       0.10
 A201   พืชไร่ผสม                     7,299                       0.27
 A202   ข้าวโพด                          32                           -  
 A203   อ้อย                290,394                    10.71
 A204   มันสำปะหลัง                254,967                       9.40
 A3   ไม้ยืนต้น            219,784                 8.10
 A301   ไม้ยืนต้นผสม                     9,300                       0.34
 A302   ยางพารา                188,612                       6.95
 A303   ปาล์มน้ำมัน                     1,868                       0.07
 A304   ยูคาลิปตัส                  17,166                       0.63
 A305   สัก                     1,945                       0.07
 A314   หม่อน                        736                       0.03
 A315   ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                             7                           -  
 A322   กฤษณา                        144                       0.01
 A323   ตะกู                             6                           -  
 A4   ไม้ผล              42,673                 1.56
 A401   ไม้ผลผสม                  39,413                       1.45
 A405   มะพร้าว                             7                           -  
 A407   มะม่วง                        932                       0.03
 A408   มะม่วงหิมพานต์                          91                           -  
 A411   กล้วย                          37                           -  
 A412   มะขาม                     1,674                       0.06
 A413   ลำไย                        415                       0.02
 A415   มะละกอ                          83                           -  
 A426   แก้วมังกร                          17                           -  
 A427   ส้มโอ                             4                           -  
 A5   พืชสวน                  244                 0.01
 A502   พืชผัก                        202                       0.01
 A510   นาหญ้า                          37                           -  
 A511   หวาย                             5                           -  
 A7   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                    99                    -  
 A701   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                          86                           -  
 A703   โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                          13                           -  
 A9   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                   476                 0.02
 A901   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                  343                 0.01
 A902   สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                        133                       0.01
 F   พื้นที่ป่าไม้      1,086,897           40.08
 F200   ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                124,168                       4.58
 F201   ป่าผลัดใบสมบูรณ์                956,889                    35.28
 F501   ป่าปลูกสมบูรณ์                     5,840                       0.22
 W   พื้นที่น้ำ          56,996             2.10
 W101   แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                  32,512                       1.20
 W102   หนอง บึง ทะเลสาบ                     1,667                       0.06
 W201   อ่างเก็บน้ำ                  19,633                       0.72
 W202   บ่อน้ำในไร่นา                     3,184                       0.12
 M   พื้นที่เบ็ดเตล็ด          73,262             2.70
 M101   ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                     3,379                       0.13
 M102   ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                  68,867                       2.54
 M201   พื้นที่ลุ่ม                        904                       0.03
 M302   บ่อลูกรัง                          71                           -  
 M304   บ่อดิน                          41                           -  
รวมทั้งหมด     2,712,394         100.00
หมายเหตุ : **                ใช้ classification (14 ต.ค. 57)
:  x                พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 1 ครั้งต่อปี 
:  x / y           พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ชนิด ในอัตราส่วนประมาณ 50% ต่อ 50%