สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดกาฬสินธุ์  ปี พ.ศ. 2558
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                241,680        5.58
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              30,225              0.70
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           155,689              3.59
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              36,291              0.84
U403 สถานีขนส่ง                                        13                   -  
U404 ท่าเรือ                                      70                   -  
U405 ถนน                                3,227              0.07
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    121                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  9,660              0.22
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                2,174              0.05
U600 สถานที่ร้าง                                    318              0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    700              0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   277              0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                     805              0.02
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    269              0.01
U700 โรงเรือนร้าง                                      10                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                1,831              0.04
A  พื้นที่เกษตรกรรม             3,197,907      73.65
A1 พื้นที่นา                 1,764,245         40.63
A100 นาร้าง                                   1,510              0.03
A101 นาข้าว                        1,760,733            40.55
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                2,002              0.05
A2  พืชไร่                  1,109,995         25.57
A200 ไร่ร้าง                                  4,401              0.10
A202 ข้าวโพด                                      74                   -  
A203 อ้อย                            704,938            16.24
A204 มันสำปะหลัง                             399,898              9.21
A206 ยาสูบ                                      21                   -  
A210 ถั่วลิสง                                     406              0.01
A219 มันเทศ                                        20                   -  
A220 แตงโม                                     215              0.01
A229 พริก                                        22                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     286,739          6.61
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                      94                   -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     512              0.01
A302 ยางพารา                             215,913              4.97
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  1,665              0.04
A304 ยูคาลิปตัส                                62,706              1.45
A305 สัก                                  3,749              0.09
A306 สะเดา                                        22                   -  
A307 สนประดิพัทธ์                                    100                   -  
A308 กระถิน                                      19                   -  
A309 ประดู่                                  1,109              0.03
A314 หม่อน                                        37                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   318              0.01
A322 กฤษณา                                    206                   -  
A323 ตะกู                                   289              0.01
A4  ไม้ผล                       14,438          0.33
A401 ไม้ผลผสม                                     662              0.01
A405 มะพร้าว                                        79                   -  
A406 ลิ้นจี่                                        17                   -  
A407 มะม่วง                                10,786              0.25
A408 มะม่วงหิมพานต์                                        43                   -  
A409 พุทรา                                  1,603              0.04
A410 น้อยหน่า                                        71                   -  
A411 กล้วย                                     286              0.01
A412 มะขาม                                     344              0.01
A413 ลำไย                                      280              0.01
A414 ฝรั่ง                                        28                   -  
A415 มะละกอ                                       35                   -  
A418 ชมพู่                                        11                   -  
A422 มะนาว                                        83                   -  
A426 แก้วมังกร                                        33                   -  
A427 ส้มโอ                                      77                   -  
A5  พืชสวน                           812          0.01
A502 พืชผัก                                     608              0.01
A511 หวาย                                     144                   -  
A515 เห็ด                                      60                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         3,358          0.08
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  2,481              0.06
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   753              0.02
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                       71                   -  
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                       53                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        18,039          0.41
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                       36                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                6,169              0.14
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                               11,834              0.27
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           281          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   281              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                557,112      12.83
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                                37,367              0.86
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                57,020              1.31
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             382,085              8.80
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                        91                   -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                80,549              1.86
W  พื้นที่น้ำ                228,396        5.25
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              28,729              0.66
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              31,781              0.73
W201 อ่างเก็บน้ำ                            151,564              3.49
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                10,526              0.24
W203 คลองชลประทาน                                 5,796              0.13
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                116,621        2.69
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                12,924              0.30
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              87,019              2.00
M201 พื้นที่ลุ่ม                              11,836              0.27
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                      48                   -  
M302 บ่อลูกรัง                                   1,222              0.03
M304 บ่อดิน                                 2,381              0.06
M402 พื้นที่ดินถล่ม                                      70                   -  
M403 ที่หินโผล่                                     560              0.01
M405 พื้นที่ถม                                      348              0.01
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         213              0.01
รวมทั้งหมด            4,341,716    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 6946.746 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,341,716 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง