สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2558
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                474,553              6.98
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              77,289                          1.14
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                5,209                          0.08
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           265,111                          3.90
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                      23                              -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              85,404                          1.26
U401 สนามบิน                                1,605                          0.02
U402 สถานีรถไฟ                                    151                              -  
U403 สถานีขนส่ง                                     102                              -  
U405 ถนน                                6,277                          0.09
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    305                              -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                21,876                          0.32
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                1,075                          0.02
U600 สถานที่ร้าง                                      79                              -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 4,130                          0.06
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                1,052                          0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                                  1,615                          0.02
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                 1,018                          0.02
U701 สนามกอล์ฟ                                2,232                          0.03
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,835,982             71.06
A1 พื้นที่นา                 2,794,247                 41.07
A100 นาร้าง                                 25,651                          0.38
A101 นาข้าว                        2,714,699                       39.90
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                      28                              -  
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                     468                          0.01
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                     823                          0.01
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                               52,578                          0.77
A2  พืชไร่                  1,656,247                 24.34
A200 ไร่ร้าง                                25,847                          0.38
A201 พืชไร่ผสม                                1,966                          0.03
A202 ข้าวโพด                              10,735                          0.16
A202+A208 ข้าวโพด+ถั่วเขียว                                        12                              -  
A202+A209 ข้าวโพด+ถั่วเหลือง                                      99                              -  
A203 อ้อย                         1,178,862                       17.33
A204 มันสำปะหลัง                             436,041                          6.41
A206 ยาสูบ                                      84                              -  
A208 ถั่วเขียว                                        75                              -  
A209 ถั่วเหลือง                                      65                              -  
A210 ถั่วลิสง                                   163                              -  
A211 ปอแก้ว ปอกระเจา                                    111                              -  
A216 ข้าวไร่                                     673                          0.01
A219 มันเทศ                                        15                              -  
A220 แตงโม                                1,321                          0.02
A222 ขิง                                      27                              -  
A224 มะเขือเทศ                                       32                              -  
A229 พริก                                        82                              -  
A230 มะไฟ ละไม                                      27                              -  
A235 กระเจี๊ยบแดง                                        10                              -  
A3  ไม้ยืนต้น                     307,292                   4.51
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                   291                              -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  2,663                          0.04
A302 ยางพารา                             114,453                          1.68
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  1,698                          0.02
A304 ยูคาลิปตัส                             178,436                          2.62
A305 สัก                                  7,798                          0.12
A306 สะเดา                                   319                              -  
A308 กระถิน                                      16                              -  
A309 ประดู่                                   616                          0.01
A314 หม่อน                                     123                              -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   441                          0.01
A319 ตีนเป็ด                                      13                              -  
A322 กฤษณา                                       69                              -  
A323 ตะกู                                   356                          0.01
A4  ไม้ผล                       39,435                   0.56
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   672                          0.01
A401 ไม้ผลผสม                                  4,549                          0.07
A402 ส้ม                                      99                              -  
A405 มะพร้าว                                     115                              -  
A407 มะม่วง                                28,176                          0.41
A408 มะม่วงหิมพานต์                                        13                              -  
A409 พุทรา                                     616                          0.01
A410 น้อยหน่า                                       26                              -  
A411 กล้วย                                     254                              -  
A412 มะขาม                                  2,243                          0.03
A413 ลำไย                                   2,199                          0.03
A414 ฝรั่ง                                       96                              -  
A415 มะละกอ                                       48                              -  
A416 ขนุน                                      15                              -  
A422 มะนาว                                        54                              -  
A424 มะขามเทศ                                       55                              -  
A426 แก้วมังกร                                        83                              -  
A427 ส้มโอ                                   122                              -  
A5  พืชสวน                         8,758                   0.13
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      11                              -  
A501 พืชสวนผสม                                        27                              -  
A502 พืชผัก                                  8,575                          0.13
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   124                              -  
A509 พืชสมุนไพร                                        21                              -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       18,275                   0.27
A700 โรงเรือนร้าง                                   503                          0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  7,210                          0.11
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                4,662                          0.07
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 5,584                          0.08
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    316                              -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        10,667                   0.16
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                   454                          0.01
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                    202                              -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              10,011                          0.15
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         1,061                   0.02
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                1,061                          0.02
F  พื้นที่ป่าไม้                858,756             12.63
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             167,758                          2.47
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             177,941                          2.62
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             436,101                          6.41
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                        39                              -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                76,917                          1.13
W  พื้นที่น้ำ                345,701              5.08
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              67,490                          0.99
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              92,642                          1.36
W201 อ่างเก็บน้ำ                            155,753                          2.29
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                24,949                          0.37
W203 คลองชลประทาน                                 4,867                          0.07
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                288,752              4.25
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                46,410                          0.68
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           189,421                          2.78
M201 พื้นที่ลุ่ม                              30,465                          0.45
M201+A502 พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก                                        75                              -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                5,217                          0.08
M301 เหมืองแร่                                        40                              -  
M302 บ่อลูกรัง                                   1,760                          0.03
M303 บ่อทราย                                      144                              -  
M304 บ่อดิน                                 2,182                          0.03
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      18                              -  
M403 ที่หินโผล่                                  8,727                          0.13
M405 พื้นที่ถม                                   3,090                          0.05
M501 นาเกลือ                                   667                          0.01
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         536                          0.01
รวมทั้งหมด            6,803,744           100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 10,885.991 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,803,744 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง