สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดชัยภูมิ  ปี พ.ศ. 2558
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง            290,297      3.64
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                        24,527           0.31
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                              327                -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                      217,616           2.72
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆร้าง                                96                -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                        25,992           0.33
U401 สนามบิน                                97                -  
U405 ถนน                              275                -  
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                 33                -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                          11,584           0.15
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                          5,222           0.07
U600 สถานที่ร้าง                              213                -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                           1,326           0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                          1,114           0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                            1,215           0.02
U605 สถานีบริการน้ำมัน                               450           0.01
U701 สนามกอล์ฟ                              210                -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม          4,346,316    54.41
A1 พื้นที่นา             1,907,985      23.90
A100 นาร้าง                             4,094           0.05
A101 นาข้าว                  1,886,780         23.63
A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม                              112                -  
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                              677           0.01
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                648           0.01
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                 13                -  
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                26                -  
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                           5,088           0.06
A101+A213 นาข้าว+ข้าวฟ่าง                                30                -  
A101+A229 นาข้าว+พริก                              388           0.01
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                106                -  
A101+A503 นาข้าว+ไม้ดอก ไม้ประดับ                                37                -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                          9,986           0.13
A2  พืชไร่              2,110,274      26.42
A200 ไร่ร้าง                        21,081           0.26
A201 พืชไร่ผสม                                20                -  
A202 ข้าวโพด                         27,986           0.35
A202+A204 ข้าวโพด+มันสำปะหลัง                               255                -  
A202+A502 ข้าวโพด+พืชผัก                                  15                -  
A202+A503 ข้าวโพด+ไม้ดอก ไม้ประดับ                                20                -  
A203 อ้อย                       921,864         11.54
A204 มันสำปะหลัง                    1,130,076         14.15
A205 สับปะรด                          6,758           0.09
A206 ยาสูบ                                 56                -  
A207 ฝ้าย                                  31                -  
A209 ถั่วเหลือง                              159                -  
A211 ปอแก้ว ปอกระเจา                              549           0.01
A213 ข้าวฟ่าง                                29                -  
A216 ข้าวไร่                                16                -  
A220 แตงโม                                108                -  
A223 กะหล่ำปลี                                14                -  
A224 มะเขือเทศ                                 15                -  
A229 พริก                           1,200           0.02
A236 เผือก                                 22                -  
A3  ไม้ยืนต้น                 235,391        2.95
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                          3,180           0.04
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                278                -  
A302 ยางพารา                        135,710           1.70
A303 ปาล์มน้ำมัน                                725           0.01
A304 ยูคาลิปตัส                          82,567           1.03
A305 สัก                            6,256           0.08
A306 สะเดา                          3,010           0.04
A308 กระถิน                              142                -  
A309 ประดู่                               444           0.01
A312 กาแฟ                                  56                -  
A314 หม่อน                                985           0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                          1,379           0.02
A317 หมาก                              367           0.01
A319 ตีนเป็ด                               168                -  
A322 กฤษณา                                 44                -  
A323 ตะกู 80                -  
A4  ไม้ผล                   66,560        0.81
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                              188                -  
A401 ไม้ผลผสม                            2,307           0.03
A402 ส้ม                                837           0.01
A403 ทุเรียน                                56                -  
A404 เงาะ                                  52                -  
A405 มะพร้าว                                736           0.01
A406 ลิ้นจี่                                270                -  
A407 มะม่วง                          36,689           0.46
A408 มะม่วงหิมพานต์                                40                -  
A409 พุทรา                                  91                -  
A410 น้อยหน่า                               278                -  
A411 กล้วย                                925           0.01
A412 มะขาม                          17,992           0.23
A413 ลำไย                             3,745           0.05
A414 ฝรั่ง                                106                -  
A415 มะละกอ                               125                -  
A416 ขนุน                                299                -  
A417 กระท้อน                                  17                -  
A418 ชมพู่                                  10                -  
A422 มะนาว                                175                -  
A423 ไม้ผลเมืองหนาว                                 65                -  
A424 มะขามเทศ                                 42                -  
A426 แก้วมังกร                              172                -  
A427 ส้มโอ                          1,098           0.01
A428 ละมุด                              130                -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                37                -  
A430 มะไฟ ละไม                                78                -  
A5  พืชสวน                    2,018        0.02
A502 พืชผัก                            1,512           0.02
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                              188                -  
A504 องุ่น                                26                -  
A507 เสาวรส                                 29                -  
A509 พืชสมุนไพร                              175                -  
A514 หน่อไม้ฝรั่ง                                88                -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                   16,915        0.21
A700 โรงเรือนร้าง                              778           0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                            6,496           0.08
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                          4,175           0.05
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                           3,100           0.04
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                           2,366           0.03
A8  พืชน้ำ                         98           -  
A802 กก                                36                -  
A803 บัว                                  62                -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                     6,415        0.09
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                               416           0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                          5,999           0.08
A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                      660        0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                              660           0.01
F  พื้นที่ป่าไม้          2,825,867    35.39
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                            7,795           0.10
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                    1,101,506         13.79
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                      380,999           4.77
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                    1,188,913         14.89
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                         12,435           0.16
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                        134,219           1.68
W  พื้นที่น้ำ            197,885      2.48
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                        78,819           0.99
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                        52,915           0.66
W201 อ่างเก็บน้ำ                         35,693           0.45
W202 บ่อน้ำในไร่นา                          23,719           0.30
W203 คลองชลประทาน                           6,739           0.08
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด            326,064      4.08
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   50495 0.63
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 193787 2.43
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม 128                -  
M201 พื้นที่ลุ่ม                        24,166           0.30
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 698 0.01
M302 บ่อลูกรัง    2002 0.03
M304 บ่อดิน  2036 0.03
M401 พื้นที่กองวัสดุ 45                -  
M403 ที่หินโผล่   51291 0.64
M405 พื้นที่ถม    1089 0.01
M501 นาเกลือ 111                -  
M701 ที่ทิ้งขยะ       216                -  
รวมทั้งหมด         7,986,429   100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 12,778.287 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,986,429 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง