สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดบุรีรัมย์  ปี พ.ศ. 2558
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                 452,957      7.01
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                        24,777 0.38
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                              149                -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                      320,137 4.96
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                        64,096           0.99
U401 สนามบิน                          2,549 0.04
U405 ถนน                        26,591 0.41
U406 ทางรถไฟ                              405 0.01
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                               112                -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                          11,253 0.18
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                              761 0.01
U600 สถานที่ร้าง                                 65                -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                           1,158 0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                              288
U603 สุสาน ป่าช้า                                215                -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                               401 0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม          5,012,636    77.71
A1 พื้นที่นา             3,444,131      53.38
A100 นาร้าง                             3,252 0.05
A101 นาข้าว                  3,439,947         53.32
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              932           0.01
A2  พืชไร่                 942,224      14.61
A201 พืชไร่ผสม                            3,314           0.05
A202 ข้าวโพด                              591           0.01
A203 อ้อย                       551,917           8.56
A204 มันสำปะหลัง                        386,355           5.99
A229 พริก                                47                -  
A3  ไม้ยืนต้น                 594,753        9.24
A301 ไม้ยืนต้นผสม                          13,240           0.21
A302 ยางพารา                        402,359           6.24
A303 ปาล์มน้ำมัน                            7,706           0.12
A304 ยูคาลิปตัส                        167,959           2.60
A305 สัก                            2,259           0.04
A306 สะเดา                                460           0.01
A308 กระถิน                                50                -  
A309 ประดู่                                  20                -  
A314 หม่อน                                366           0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                              272           0.01
A317 หมาก                                18                -  
A322 กฤษณา                                10                -  
A323 ตะกู                                34                -  
A4  ไม้ผล                   15,134        0.23
A401 ไม้ผลผสม                            9,227           0.14
A402 ส้ม                                  13                -  
A403 ทุเรียน                                64                -  
A405 มะพร้าว                                255           0.01
A406 ลิ้นจี่                                  60                -  
A407 มะม่วง                            3,185           0.05
A408 มะม่วงหิมพานต์                                  63                -  
A409 พุทรา                                  89                -  
A411 กล้วย                                419           0.01
A412 มะขาม                                  60                -  
A413 ลำไย                             1,495           0.02
A414 ฝรั่ง                                  85                -  
A422 มะนาว                                  41                -  
A427 ส้มโอ                                56                -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                22                -  
A5  พืชสวน                    1,569        0.02
A501 พืชสวนผสม                                140                -  
A502 พืชผัก                            1,161           0.02
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                              186                -  
A504 องุ่น                                10                -  
A509 พืชสมุนไพร                                21                -  
A512 แคนตาลูป                                11                -  
A514 หน่อไม้ฝรั่ง                                40                -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                   10,191        0.16
A700 โรงเรือนร้าง                                49                -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                            1,793           0.03
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                              793           0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                           5,138           0.08
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                           2,418           0.04
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                     4,553        0.07
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                               961           0.01
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                              229           0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                          3,339           0.05
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                24                -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         81           -  
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                81                -  
F  พื้นที่ป่าไม้            632,101      9.80
F100  ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                 47                -  
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                        333,806           5.18
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                          23,261           0.36
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                        260,814           4.04
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                            6,617           0.10
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                            7,556           0.12
W  พื้นที่น้ำ                 240,851        3.74
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                        79,956           1.24
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                        43,342           0.67
W201 อ่างเก็บน้ำ                         83,674           1.30
W202 บ่อน้ำในไร่นา                          28,255           0.44
W203 คลองชลประทาน                           5,624           0.09
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 112,633        1.74
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                          19,988           0.31
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                        51,930           0.81
M201 พื้นที่ลุ่ม                        31,627           0.49
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                              585           0.01
M301 เหมืองแร่                            3,917           0.06
M302 บ่อลูกรัง                                 758           0.01
M303 บ่อทราย                                   47                -  
M304 บ่อดิน                           2,628           0.04
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                11                -  
M405 พื้นที่ถม                                 868           0.01
M701 ที่ทิ้งขยะ                                    274                -  
รวมทั้งหมด         6,451,178   100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 10,322.885 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,451,178 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง