สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดบึงกาฬ ปี พ.ศ. 2558
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง          106,158           4.22
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                        9,687                    0.38
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                      62,510                    2.48
U301 สถานที่ราชการ และสถาบันต่างๆ                      23,615                    0.94
U405 ถนน                        5,787                    0.23
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                        3,417                    0.14
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                8                        -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                            148                    0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                            905                    0.04
U605 สถานีบริการน้ำมัน                               81                        -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม         1,972,694         78.38
A1  พื้นที่นา               686,434             27.27
A100 นาร้าง                        1,600                    0.06
A101 นาข้าว                    684,834                 27.21
A2  พืชไร่                 13,116              0.54
A200 ไร่ร้าง                              41                        -  
A201 พืชไร่ผสม                        2,056                    0.08
A202 ข้าวโพด                            605                    0.03
A203 อ้อย                        1,623                    0.07
A204 มันสำปะหลัง                        4,957                    0.20
A205 สับปะรด                            188                    0.01
A206 ยาสูบ                        3,407                    0.14
A224 มะเขือเทศ                            239                    0.01
A3  ไม้ยืนต้น             1,268,381             50.40
A301 ไม้ยืนต้นผสม                              71                        -  
A302 ยางพารา                1,136,111                 45.15
A303 ปาล์มน้ำมัน                      29,868                    1.19
A304 ยูคาลิปตัส                    101,392                    4.03
A305 สัก                            845                    0.03
A309 ประดู่                              12                        -  
A315 ไผ่                              20                        -  
A322 กฤษณา                              10                        -  
A323 ตะกู                              52                        -  
A4  ไม้ผล                   2,769              0.10
A401 ไม้ผลผสม                        2,009                    0.08
A404 เงาะ                            122                        -  
A405 มะพร้าว                                4                        -  
A407 มะม่วง                            221                    0.01
A411 กล้วย                              21                        -  
A412 มะขาม                              24                        -  
A413 ลำไย                            332                    0.01
A430 มะไฟ ละไม                              36                        -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                      629              0.02
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                              333                    0.01
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                            296                    0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                    1,365              0.05
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                              11                        -  
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                               13                        -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                         1,341                    0.05
F  พื้นที่ป่าไม้           151,984           6.04
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                              226                    0.01
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                      150,538                    5.98
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                          1,220                    0.05
W  พื้นที่น้ำ           137,958           5.48
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                      47,109                    1.87
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                      61,361                    2.44
W201 อ่างเก็บน้ำ                       25,174                    1.00
W202 บ่อน้ำในไร่นา                          4,314                    0.17
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด           147,765           5.88
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                        17,764                    0.71
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                    100,790                    4.01
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                        1,578                    0.06
M201 พื้นที่ลุ่ม                      26,856                    1.07
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                              25                        -  
M302 บ่อลูกรัง                               212                    0.01
M304 บ่อดิน                             330                    0.01
M403 ที่หินโผล่                              210                    0.01
รวมทั้งหมด        2,516,559        100.00
หมายเหตุ : **                ใช้ classification (14 ต.ค. 57)
:  x                พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 1 ครั้งต่อปี 
:  x / y           พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ชนิด ในอัตราส่วนประมาณ 50% ต่อ 50%