สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดอำนาจเจริญ ปี พ.ศ. 2558
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง            90,335                  4.58
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                  4,450                         0.23
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                       59                             -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ               67,083                         3.40
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                       20                             -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ               15,663                         0.79
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                        44                             -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                    1,462                         0.08
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                     419                         0.02
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                      448                         0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                     141                         0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                       292                         0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                      103                         0.01
U701 สนามกอล์ฟ                     151                         0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม        1,518,963                76.87
A1 พื้นที่นา       1,136,328                57.51
A100 นาร้าง                     5,729                         0.29
A101 นาข้าว          1,127,787                      57.08
A101+A229 นาข้าว+พริก                       22                             -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                  2,790                         0.14
A2  พืชไร่          227,861                11.53
A200 ไร่ร้าง                  1,399 0.07
A202 ข้าวโพด                       12                             -  
A203 อ้อย                63,667 3.22
A204 มันสำปะหลัง              162,729 8.24
A224 มะเขือเทศ                        15                             -  
A229 พริก                         39                             -  
A3  ไม้ยืนต้น          146,535                  7.41
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                  1,052                         0.05
A301 ไม้ยืนต้นผสม                       333                         0.02
A302 ยางพารา               111,568                         5.65
A303 ปาล์มน้ำมัน                    7,530                         0.38
A304 ยูคาลิปตัส               25,113                         1.27
A305 สัก                      804                         0.04
A312 กาแฟ                          7                             -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                       97                             -  
A322 กฤษณา                        15                             -  
A323 ตะกู                       16                             -  
A4  ไม้ผล              5,001                  0.25
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                     169 0.01
A401 ไม้ผลผสม                       964                         0.05
A405 มะพร้าว                         87                             -  
A407 มะม่วง                    2,421                         0.12
A408 มะม่วงหิมพานต์                       723                         0.04
A409 พุทรา                       15                             -  
A411 กล้วย                         26                             -  
A412 มะขาม                       388                         0.02
A413 ลำไย                      151                         0.01
A414 ฝรั่ง                         15                             -  
A422 มะนาว                        27                             -  
A429 มะปราง มะยงชิด                       15                             -  
A5  พืชสวน                 152                  0.01
A502 พืชผัก                       117                         0.01
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                       14                             -  
A511 หวาย                       21                             -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์              1,714                  0.09
A700 โรงเรือนร้าง                       15                             -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                       578                         0.03
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                     820                         0.04
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                      193                         0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                      108                         0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ               1,266                  0.06
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                  1,250                         0.06
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                       16                             -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                 106                  0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                     106                         0.01
F  พื้นที่ป่าไม้          229,710                11.62
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                 55,471                         2.81
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                13,771                         0.70
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์             148,058                         7.49
F401 ป่าพรุสมบูรณ์                 12,332                         0.62
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                         78                             -  
W  พื้นที่น้ำ            49,116                  2.49
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง               21,813                         1.11
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                  5,023                         0.25
W201 อ่างเก็บน้ำ                16,237                         0.82
W202 บ่อน้ำในไร่นา                  5,638                         0.29
W203 คลองชลประทาน                     405                         0.02
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด            87,656                  4.44
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                    5,526                         0.28
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ               70,623                         3.58
M201 พื้นที่ลุ่ม                  2,458                         0.13
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                     271                         0.01
M302 บ่อลูกรัง                       46                             -  
M303 บ่อทราย                          70                             -  
M304 บ่อดิน                       65                             -  
M401 พื้นที่กองวัสดุ                       12                             -  
M403 ที่หินโผล่                  8,222                         0.42
M405 พื้นที่ถม                        342                         0.02
M701 ที่ทิ้งขยะ                        21                             -  
รวมทั้งหมด       1,975,780               100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 3,161.248 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,975,780 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง