<
สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดนครนายก  ปี พ.ศ. 2558
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                130,410           9.84
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                                4,926                    0.37
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                3,044                    0.23
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              80,739                    6.09
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              20,066                    1.51
U401 สนามบิน                                      93                    0.01
U405 ถนน                                5,662                    0.43
U406 ทางรถไฟ                                   279                    0.02
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  2,791                    0.21
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   268                    0.02
U600 สถานที่ร้าง                                 3,524                    0.27
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    537                    0.04
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                2,118                    0.16
U603 สุสาน ป่าช้า                                     536                    0.04
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                       43                         -  
U701 สนามกอล์ฟ                                5,784                    0.44
A  พื้นที่เกษตรกรรม                689,902          52.02
A1 พื้นที่นา                    528,505             39.85
A100 นาร้าง                                 13,106                    0.99
A101 นาข้าว                           515,049                  38.84
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                      44                         -  
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                      56                         -  
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                      250                    0.02
A2  พืชไร่                         1,124               0.08
A200 ไร่ร้าง                                        80                    0.01
A203 อ้อย                                       42                         -  
A204 มันสำปะหลัง                                     940                    0.07
A220 แตงโม                                        62                         -  
A3  ไม้ยืนต้น                       35,507               2.67
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                2,159                    0.16
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     616                    0.05
A302 ยางพารา                                     907                    0.07
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  5,182                    0.39
A304 ยูคาลิปตัส                                22,177                    1.67
A305 สัก                                     154                    0.01
A307 สนประดิพัทธ์                                    299                    0.02
A308 กระถิน                                   456                    0.03
A309 ประดู่                                      21                         -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                3,404                    0.26
A317 หมาก                                      32                         -  
A322 กฤษณา                                       87                    0.01
A323 ตะกู                                      13                         -  
A4  ไม้ผล                       29,248               2.21
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                4,828 0.36
A401 ไม้ผลผสม                                  6,122 0.46
A402 ส้ม                                     538 0.04
A403 ทุเรียน                                    120 0.01
A404 เงาะ                                        78 0.01
A405 มะพร้าว                                     792 0.06
A406 ลิ้นจี่                                        78 0.01
A407 มะม่วง                                  3,729 0.28
A409 พุทรา                                        80 0.01
A411 กล้วย                                  4,097 0.31
A414 ฝรั่ง                                     103 0.01
A415 มะละกอ                                       83 0.01
A416 ขนุน                                     284 0.02
A417 กระท้อน                                     311 0.02
A419 มังคุด                                      74 0.01
A420 ลางสาด ลองกอง                                       23 0.00
A422 มะนาว                                     105 0.01
A425 มะกอกน้ำ มะกอกฝรั่ง                                   159 0.01
A426 แก้วมังกร                                      16                         -  
A427 ส้มโอ                                1,542 0.12
A429 มะปราง มะยงชิด                                6,032
A430 มะไฟ ละไม                                      54                         -  
A5  พืชสวน                         9,195               0.69
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                   270                    0.02
A502 พืชผัก                                     692                    0.05
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                7,509                    0.57
A510 นาหญ้า                                     724                    0.05
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         6,424               0.48
A700 โรงเรือนร้าง                                      48                         -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                        58                         -  
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   104                    0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 5,595                    0.42
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    619                    0.05
A8  พืชน้ำ                           178                   0
A803 บัว                                        83                    0.01
A807 ผักกะเฉด                                      95                    0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                  79,604           6.01
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                 3,669                    0.28
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                    228                    0.02
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              68,142                    5.14
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                7,565                    0.57
A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                    117           0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   117                    0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                399,186          30.10
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                        77                    0.01
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             345,872                  26.08
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                     341                    0.03
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                              52,433                    3.95
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์ 463 0.03
W  พื้นที่น้ำ                 31,936           2.41
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              13,660                    1.03
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                1,013                    0.08
W201 อ่างเก็บน้ำ                                 6,256                    0.47
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                  3,053                    0.23
W203 คลองชลประทาน                                 7,954                    0.60
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 74,816           5.63
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                12,683                    0.96
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              33,167                    2.50
M201 พื้นที่ลุ่ม                              24,194                    1.82
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                1,207                    0.09
M301 เหมืองแร่                                        13                         -  
M302 บ่อลูกรัง                                         45                         -  
M304 บ่อดิน                                 2,904                    0.22
M405 พื้นที่ถม                                      577                    0.04
M701 ที่ทิ้งขยะ                                            26                         -  
รวมทั้งหมด            1,326,250        100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 2,122.000 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,326,250 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง