สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดเลย ปี พ.ศ. 2556
 ดูแผนที่ประกอบ… 
  สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
   ไร่   ร้อยละ 
  U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง         209,038       2.93
U1  ตัวเมืองและย่านการค้า                   20,059          0.28
U201  หมู่บ้านบนพื้นราบ                122,367          1.71
U202  หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                          452          0.01
U3  สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                   49,012          0.69
U401  สนามบิน                        389          0.01
U405  ถนน                     1,912          0.03
U500  โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                         166             -  
U502  โรงงานอุตสาหกรรม                       5,969          0.08
U503  ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                     2,670          0.04
U600  สถานที่ร้าง                         187             -  
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                         793          0.01
U602  รีสอร์ท, โรงแรม, เกสต์เฮ้าส์                     4,335          0.06
U603  สุสาน,ป่าช้า                          541          0.01
U605  สถานีบริการน้ำมัน                            98             -  
U7  สนามกอล์ฟ                           88             -  
  A  พื้นที่เกษตรกรรม      4,091,502      57.30
  A1  นาข้าว            565,225          7.92
A100  นาร้าง                        803          0.01
A101  นาข้าว                562,276          7.88
A101+A202  นาข้าว+ข้าวโพด                     2,146          0.03
  A2  พืชไร่         1,982,972        27.77
A200  ไร่ร้าง                   42,869              0.60
A201  พืชไร่ผสม                   60,446              0.85
A202  ข้าวโพด             1,103,429            15.45
A203  อ้อย                 442,201              6.19
A204  มันสำปะหลัง                  300,595              4.21
A205  สับปะรด                       4,558              0.06
A206  ยาสูบ                         971              0.01
A210  ถั่วลิสง                           12                   -  
A212  ถั่วดำ ถั่วแดง                            33                   -  
A216  ข้าวไร่                    14,923              0.21
A217  มันฝรั่ง                             89                   -  
A221  ลูกเดือย                     1,021              0.02
A222  ขิง                      4,696              0.07
A223  กะหล่ำปลี                      7,082              0.10
A229  พริก                           47                   -  
  A3  ไม้ยืนต้น         1,197,985        16.78
A302  ยางพารา             1,085,380            15.20
A303  ปาล์มน้ำมัน                   12,211              0.17
A304  ยูคาลิปตัส                   16,943              0.24
A305  สัก                   78,968              1.11
A306  สะเดา                             37                   -  
A307  สนประดิพัทธ์                            19                   -  
A308  กระถินบ้าน                          484              0.01
A309  ประดู่                             33                   -  
A312  กาแฟ                        118                   -  
A313  ชา                           10                   -  
A314  หม่อน                       1,730              0.03
A315  ไผ่(ไผ่ตง ไผ่หวาน ปลูกเพื่อการค้า)                       1,702              0.02
A318  จามจุรี                             70                   -  
A319  ตีนเป็ด                            68                   -  
A322  กฤษณา                         135                   -  
A323  ตะกู                           77                   -  
  A4  ไม้ผล            324,925          4.54
A400  ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                        199                   -  
A401  ไม้ผลผสม                   11,684              0.16
A402  ส้ม                        770              0.01
A404  เงาะ                          474              0.01
A405  มะพร้าว                              89                   -  
A406  ลิ้นจี่                       4,600              0.07
A407  มะม่วง                     52,765              0.74
A408  มะม่วงหิมพานต์                             20                   -  
A409  พุทรา                             93                   -  
A411  กล้วย                     55,433              0.78
A412  มะขาม                  155,304              2.18
A413  ลำไย                      34,798              0.49
A414  ฝรั่ง                          168                   -  
A415  มะละกอ                         310                   -  
A416  ขนุน                          129                   -  
A417  กระท้อน                          166                   -  
A418  ชมพู่                           13                   -  
A422  มะนาว                          110                   -  
A423  ไม้ผลเมืองหนาว                      3,705              0.05
A424  มะขามเทศ                            25                   -  
A426  แก้วมังกร                       3,091              0.04
A427  ส้มโอ                        894              0.01
A429  มะปราง มะยงชิด                           72                   -  
A430  มะไฟ                           13                   -  
  A5  พืชสวน                7,758          0.11
A500  พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                           62                   -  
A501  พืชสวนผสม                             30                   -  
A502  พืชผัก                       5,418              0.08
A503  ไม้ดอก  ไม้ประดับ                           11                   -  
A504  องุ่น                       2,022              0.03
A505  พริกไทย                            21                   -  
A506  สตรอเบอรี่                             57                   -  
A507  เสาวรส                         137                   -  
  A6  ไร่หมุนเวียน                 4,845          0.07
A600  ไร่ร้าง(ไร่หมุนเวียน)                        702              0.01
A601  ไร่หมุนเวียนผสม                     2,940              0.04
A602  ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                     1,098              0.02
A616  ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                        105                   -  
  A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                4,974          0.07
A700  โรงเรือนร้าง                           94                   -  
A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                       4,062              0.06
A702  โรงเรือนเลี้ยงโค  กระบือ และม้า                         287                   -  
A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                         392              0.01
A704  โรงเรือนเลี้ยงสุกร                         139                   -  
  A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                 1,586          0.02
A902  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                     1,586              0.02
  A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                1,232          0.02
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                     1,232              0.02
  F  พื้นที่ป่าไม้      2,594,434      36.34
F100  ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟู                        375              0.01
F101  ป่าดิบสมบูรณ์                324,319              4.54
F200  ป่าปลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                488,552              6.84
F201  ป่าผลัดใบสมบูรณ์             1,758,748            24.63
F500  สวนป่าสภาพฟื้นฟู                     1,741              0.03
F501  สวนป่าสมบูรณ์                   20,699              0.29
  W  พื้นที่น้ำ          94,126       1.31
W101  แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                   51,885              0.73
W102  หนอง บึง  ทะเลสาบ                     3,126              0.04
W201  อ่างเก็บน้ำ                   25,100              0.35
W202  บ่อน้ำในไร่นา                   13,729              0.19
W203  คลองชลประทาน                         286                   -  
  M   พื้นที่เบ็ดเตล็ด         151,282       2.12
M101  ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                     40,807          0.57
M102  ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                   95,633          1.34
M103  ไผ่  (ไผ่หนาม)                           94                   -  
M2  พื้นที่ลุ่ม                     4,415          0.06
M300  เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                        687              0.01
M301  เหมืองแร่                     7,657              0.11
M302  บ่อลูกรัง                           179             -  
M303  บ่อทราย                           60             -  
M304  บ่อดิน                        479          0.01
M405   พื้นที่ถม                       1,083              0.02
M7  ที่ทิ้งขยะ                        188             -  
  รวมทั้งหมด     7,140,382    100.00