Logout LDD Wifi
Skip Navigation Links
Search...วัตถุประสงค์
               LDD Soil Guide เป็นแอปพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกร หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป สามารถทราบลักษณะข้อมูลลักษณะ คุณสมบัติของดิน ตลอดจนการจัดการดินเพื่อการปลูกพืชความเหมาะสมของดินในการปลูกพืชคำแนะนำปุ๋ยสำหรับกลุ่มชุดดินคำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเบื้องต้น และการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่ต้องการ
 
ประโยชน์ที่ได้รับ
               เกษตรกร 
ประชาชน ภาครัฐและเอกชน สามารถค้นหาข้อมูลคุณสมบัติของดิน ตลอดจนการจัดการดินเพื่อการปลูกพืช  ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืชแต่ละชนิด  คำแนะนำการใช้ปุ๋ยสำหรับกลุ่มชุดดิน  คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเบื้องต้น และ การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่ต้องการ ได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันนี้  เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนก่อนการเพาะปลูกได้ทุกที่ทุกเวลา

ข้อมูลที่ให้บริการ
               - ข้อมูลกลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1: 25,000 ทั้งประเทศ
               - ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินมาตราส่วน 1 : 25,000 ทั้งประเทศ
               - ข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสีมาตราส่วน 1 : 4,000 ทั้งประเทศ

วิธีการใช้งานโปรแกรม
                - เมื่อคลิกเลือกพื้นที่ที่ต้องการ  ระบบจะแสดงข้อมูลสถานที่ ตำบล  อำเภอ จังหวัด และจุดพิกัด ณ ตำแหน่งที่เลือก พร้อมทั้งแสดงข้อมูลกลุ่มชุดดิน ลักษณะเด่นของกลุ่มชุดดินนั้น ๆ คุณสมบัติดิน  ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ  ปริมาณน้ำที่พืชใช้ประโยชน์ได้ (AWC) 
               - แสดงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิ แนวทางการจัดการดินเพื่อการปลูกพืช
               - แสดงข้อมูลความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช  โดยระบบจะแสดงสัญลักษณ์เขียว (เหมาะสมมาก) เหลือง (ไม่ค่อยเหมาะสม)  และสีแดง (ไม่เหมาะสม)  เมื่อคลิกเลือกพืชที่ต้องการ จะแสดงแนวทางการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต   คำแนะนำปุ๋ยสำหรับกลุ่มชุดดิน  ค่าวิเคราะห์ดินพื้นฐาน คำแนะนำปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
               - กดที่ปุ่มแสดงตำแหน่งปัจจุบัน (ปุ่มสีแดง) บน Smart Device  พื่อแสดงตำแหน่งของผู้ใช้งานปัจจุบันบนแผนที่ และสามารถกดปุ่ม แว่นขยายด้านขวาของหน้าจอ เพื่อทำการค้นหา (Search) ตำแหน่งที่ต้องการได้
               - เกษตรกร ประชาชน ภาครัฐและเอกชน สามารถค้นหาข้อมูลสารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย ได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันนี้ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนก่อนการเพาะปลูกได้ทุกที่ ทุกเวลา
 
                  


คำอธิบายสัญลักษณ์การทำงานของระบบ

เมนูแสดงตำแหน่งปัจจุบัน (Current Location)

เมนูค้นหาตำแหน่งสถานที่สำคัญ

แสดงแผนที่ฐาน ประกอบด้วย ขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลเส้นทางคมนาคม เส้นทางน้ำ และตำแหน่งสถานที่สำคัญ

แสดงแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี (Ortho photo) จากกรมพัฒนาที่ดิน และแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมจาก
Google map

แสดงแผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1 : 25,000 ทั้งประเทศ

แสดงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มาตราส่วน 1 : 25,000 ทั้งประเทศ

แสดงคุณสมบัติลักษณะ และความอุดมสมบูรณ์ของกลุ่มชุดดิน

แสดงการใช้ประโยชน์ทางด้านการปลูกพืช แนวทางการจัดการดินสำหรับการปลูกพืช
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ และประโยชน์ทางด้านวิศวกรรม

แสดงความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 เกณฑ์ คือ ดินมีความเหมาะสมมาก
ใช้สีเขียวในการแสดง เหมาะสมปานกลางใช้สีเหลืองในการแสดง และเหมาะสมน้อยใช้สีแดงในการแสดง

แสดงข้อมูลชุดดิน และรายละเอียดชุดดินที่มีในกลุ่มชุดดินนั้นๆ
 
การเรียกใช้งาน ผ่าน Smart Phone
 ดาวน์โหลดที่ Google Play หรือ App Store ใช้คำค้นหา "LDD Soil Guide" หรือ "กรมพัฒนาที่ดิน"
        ติดตั้งแอปพลิเคชั่น (Install) "LDD Soil Guide" ลงเครื่องสมาร์ทโฟน และเปิดใช้งานได้ทันที 
        หรือสแกนผ่าน QR Code
 
 ระบบปฏิบัติการ iOS คลิกที่ Icon เพื่อติดตั้ง Application

         

        
     
 ระบบปฏิบัติการ Android คลิกที่ Icon เพื่อติดตั้ง Application

          
        
 
การเรียกใช้งาน  ผ่าน Web Application 

ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน
               ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมพัฒนาที่ดิน
 
 
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Call Center โทร. 1760    e-mail : cit_1@ldd.go.th
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy   Privacy Policy
                                             Website Security Policy   Disclaimer
©2013 Land Development Department
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้สมบูรณ์ กับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป, Google Chrome, Firefox และ Safari