สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ยินดีต้อนรับ ขอเชิญส่งผลงาน และเข้าร่วมการประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2560
  
แผน/ผล การปฏิบัติงาน 2560
แผน/ผล การปฏิบัติงาน 2559
แผน/ผล การปฏิบัติงานี 2558
การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
แผนการปฏิบัติงานกรมพัฒนาที่ดิน
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
แผนงาน / โครงการ งบประมาณ
การดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
 
แผนที่การใช้ที่ดิน
Agri-Map แผนที่ฐานข้อมูลเกษตร
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
แผนที่กลุ่มชุดดิน
Zoneing พืชเศรษฐกิจ
ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ
 
 
คู่มือการวิเคราะห์ดินสำหรับ
แนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แนะนำการลดต้นการผลิต
บริการวิเคราะห์ดิน
แนะนำการใช้ปุ๋ย
การรับรองมาตรฐานวัสดุ :Q
บริการฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
บริการฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดิน
บริการจำแนกประเภทที่ดิน
บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
บริการจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.
บริการปุ๋ยพืชสด / วัสดูปูน
บริการกล้าหญ้าแฝก
 
 
 
 
 
ทำเนียบนักวิชาการสพข.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
   
วันที่ 5 ธันวาคม 2559

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด สพข.5 ร่วมต้อนรับ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เนื่องในวันดินโลกปี 2559 ในหัวข้อ " Soils and pulses,symbiosis for life: ดินและถั่ว...เกื้อกลูชีวิต”
 
วันที่ 3 ธันวาคม 2559
นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินทั้ง 8 จั้งหวัด ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด สพข.5 ร่วมงานวันดินโลกปี 2559 (World Soil Day 2016) ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
 
วันที่ 4 ธันวาคม 2559
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ข้าราชการ
พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5ทั้ง8จังหวัด ร่วมพิธีถวายผ้า
พระกฐินพระราชทาน ของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายสุรเดช
เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธี ณ วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง
อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
 
วันที่ 19 มกราคม 2560

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 โดย นางสาววนิดา พานิกร นักวิชาการชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรการบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับ เทคโนโลยีของกรมฑัมนาที่ดิน
 
มื่อวันที่ 24 มกราคม 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2560 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 นำโดยนายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย ผู้บริหาร และข้าราชการ ในสังกัด สพข.5 ร่วมพิธีเปิดงาน เกษตรภาคอีสานประจำปี 2560
 
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2560 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ร่วมพิธีเปิดงาน เกษตรภาคอีสานประจำปี 2560 และร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2560 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 นำโดย นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำงานพัฒนาที่ดินที่เขต 5 พร้อมด้วย ผชช.สพข.5 และผอ.กลุ่ม/ฝ่าย ผอ.สพด. ในสังกัด สพข.5 เข้าร่วมประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
เเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มวิชาการฯ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 นำโดย นางพรพนา โพธินาม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการฯ พร้อมด้วยนักวิชาการเกษตรในสังกัด จัดอบรมเกษตรกร พร้อมชี้แจงโครงการ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปี 2560
 
 

     
 
   
 
   
 
   
 
   
 
     
 
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
   
     
 

 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     
 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

     
 

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

   
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5