วิสัยทัศน์และพันธกิจ ( VISION )


วิสัยทัศน์ (ของกรมพัฒนาที่ดิน)

พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่นพูนผลผลิต ในทิศทางใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง

พันธกิจ


วิจัย พัฒนาให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสม
    เพื่อการผลิต และให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ ที่ถูกต้องทันสมัย

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดินการฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
    และการใช้ประโยชน์ที่ดิน

. พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาที่ดินการดำเนินการ
    ชีวิตอย่างพอเพียง

ปรัชญาการดำเนินการ

     ปรัชญาการดำเนินการของกรมพัฒนาที่ดิน คือ " การพัฒนาที่ดิน เป็นการดูแลทรัพยากรดินเพื่อให้เป็นรากฐาน     

      ของการพัฒนาการเกษตรแบบอย่างยั่งยืน"

เป้าประสงค์

    ทรัพยากรดินและน้ำได้รับการพัฒนาให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพูนผลผลิตและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

    เกษตรกรเข้าถึงการบริการงานพัฒนาที่ดินอย่างทั่วถึง