มหัศจรรย์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

ญ้าแฝก (Vetiveria zizanioides Linn. Nash)
เจริญเติบโตได้เกือบทุกสภาพพื้นที่ในเขตร้อน ตั้งแต่ที่ราบไปจนถึง
ภูเขาสูงระดับ 2,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะเด่น
คือระบบรากยาว ขึ้นเป็นกอหนาแน่น มีการแตกหนอและใบใหม่อยู่
เสมอ ปรับตัวเข้ากับสภาพต่าง ๆ ได้ดีและใช้ประโยชน์ในด้านการ
อนุรักษ์ดินและน้ำ ดังนี้
- หญ้าแฝก

- การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชันเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ำ
- การปลูกหญ้าแฝกป้องเพื่อ
ป้องกันการกัดเซาะของทางน้ำ
 
- การปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษา
ความชุ่มชื่นในสวนผลไม
- การปลูกหญ้าแฝกเืพื่อป้องกันการพังทลายของคันคูน้ำและถนน