เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ อ้อยโรงงาน

เป้าหมายการผลิต

- รักษาระดับพื้นที่ปลูกอ้อย 6.2 ล้านไร่

- ยกระดับผลผลิตต่อไร่จาก 11.8 ตัน เป็น 15 ตัน
ในปีการผลิต 2553/54

 


เขตการใช้ที่ดิน
Z-I(IRR) ความเหมาะสมมาก(เขตชลประทาน)
Z-I ความเหมาะสมมาก
Z-II ความเหมาะสมปานกลาง
Z-III ความเหมาะสมน้อย


ภาค
เนื้อที่เขตการใช้ที่ดิน (ไร่)
รวม
Z-I(IRR)
Z-I
Z-II
Z-III
เหนือ
247,720
459,438
1,055,832
270,513
2,033,503
ตะวันออกเฉียงเหนือ
373,129
292,536
1,194,126
335,123
2,194,914
กลาง
8,944
312,182
1,930,482
825,011
3,076,619
ตะวันออก
997
39,022
239,350
208,905
488,274
รวม
630,790
1,103,178
4,419,790
1,639,552
7,793,310