โครงสร้างระบบงาน


อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดิน การจัดการดิน น้ำ
    พืช ปุ๋ยและการปรับใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
2.
ศึกษาทดลอง และถ่ายทอดผลการศึกษาทดลอง ผลงานวิจัย และให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินแก่
    เกษตรกร องค์กร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
3.
ปฏิบัติการอื่นๆ ตาม พ.ร.บ.การพัฒนาที่ดิน และงานจากกรมพัฒนาที่ดิน หรือกระทรวง ที่ได้รับมอบหมาย

การบริหาร การจัดการ และปฏิบัติงาน



นายวิรัตน์  แสงแก้ว
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม


มีหน้าที่บริหาร จัดการ และปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดินฯ ตามพันธกิจ/ภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายฯ
ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ( ซึ่งแบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 133 ตำบล 1,942 หมู่บ้าน   
จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ทั้งหมด 35,255,290 ตารางกิโลเมตร หรือ 195 ไร่ ) โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ออกเป็น 7 ส่วนงาน คือ  

1.ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางเรืองอุไร ประสาระวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)
ผู้ช่วย / ผู้ประสานงาน คือ

  1. นายพชร        แทนกาง                 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  2.
นายเชิดพงษ์  พานิกร                   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
  3. นางสาวรุจิรา โชคชัย                    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  4. นางสาววิมลวรรณ  ทิพย์วัน           ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  5. นางสาวสุนิสา กะแส                     ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  
6. นางสาวรัตยา ทามาต                     ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงาน
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ ในด้านงานสารบรรณ การเงินและการบัญชี ข้อมูลข่าวสาร ระบบคอมพิวเตอร์
การพัสดุ และการประสานงานกับงาน/หน่วยพัฒนาที่ดินต่างๆ ของสถานีฯ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

รับผิดชอบ
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบริการ / งานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน การทดลอง / สาธิต การฝึกอบรม
จัดนิทรรศการ คลินิกดินเคลื่อนที่ สนับสนุนงานวิชาการแก่หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 – 5 และ
เผยแพร่กิจกรรมงานพัฒนาที่ดิน ในท้องที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดมหาสารคาม

งานปฏิบัติการสนาม ( หน่วยพัฒนาที่ดิน )  


มีหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการสนามในด้านการพัฒนาที่ดิน การสาธิต การฝึกอบรมผู้นำเกษตรกร
( หมอดินอาสา ) และเผยแพร่กิจกรรมงานพัฒนาที่ดินในท้องที่อำเภอต่างๆ
ในเขตรับผิดชอบ โดยแบ่งเขตรับผิดชอบออก เป็น 5 หน่วยพัฒนาที่ดิน คือ

3.หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1

นายมนตรี วันตาแสง ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 )
ผู้ช่วย / ผู้ประสานงาน คือ
      1. นางสาวสุพิชญ์ชญา  มานะดี      
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
       2.
นายบุญหนา  สานิพันธ์  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส2
    รับผิดชอบพื้นที่ 2 อำเภอ - ตำบล - หมู่บ้าน คือ อำเภอเมือง อำเภอบรบือ 

4.หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2

นางสาวอัญชุลี  ชินสุข   ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2)
ผู้ช่วย / ผู้ประสานงาน คือ
      1.
นางสาวหทัยรัตน์ หัสโลก   ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
      2. นายเทอดศักดิ์ ราญมีชัย ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส2

     รับผิดชอบพื้นที่ 3 อำเภอ - ตำบล - หมู่บ้าน คือ อ.แกดำ อ.วาปีปทุม อ.นาดูน

5.หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3

นางสาวนิภาวรรณ์ โพธิสุพรรณ    ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3)
ผู้ช่วย / ผู้ประสานงาน คือ

      1. นางสาวกิติยา   อารีป้อม     ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
      2. นายปราโมทย์ เพิ่มนาม     ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส2
รับผิดชอบพื้นที่ 3 อำเภอ - ตำบล - หมู่บ้าน คือ อ.ยางสีสุราช อ.พยัคฆภูมิพิสัย อ.กุดรัง

6.หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 4

  นายโชคชัย    แก้วไชย ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 5)
ผู้ช่วย / ผู้ประสานงาน คือ

      1. นางสาวมุกดารัศมิ์ สุวรรณพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
      2. นายยุเพียร สมีน้อย  ตำแหน่ง ช่างไม้ ช4
รับผิดชอบพื้นที่ 2 อำเภอ - ตำบล - หมู่บ้าน คือ  อ.โกสุมพิสัย  และอ.นาเชือก  

7.หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 5

นายสมศักดิ์  ยศมา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน (หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 4)
ผู้ช่วย / ผู้ประสานงาน คือ
      1. นางสาวอภิรมณ์ โพธิ์เกตุ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

      2. นายอำพล โสดาดี ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส1
รับผิดชอบพื้นที่ 3 อำเภอ - ตำบล - หมู่บ้าน คือ  อ.กันทรวิชัย อ.เชียงยืน อ.ชื่นชม