การอนุรักษ์ดินและน้ำ

การอนุรักษ์ดินและน้ำ (Soil and Water Conservation) 
หมายถึง การกระทำใด ๆที่มุ่งให้เกิดระวังป้องกันรักษาดินและที่ดิน ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรมสูญเสียรวมถึงการปรัปปรุงความอุดม
สมบูรณ์ของดินและการักษาน้ำในดิน ู่เพื่อรักษาดุลธรรมชาติให้เหมาะสมในการใช้ประโยชน์
มาตรการวิธีกล (Mechanical Measures ที่ใช้เป็นหลัก ได้แก

- การสร้างคัดดินกั้นน้ำ (Terrace)
- การสร้างคูรับน้ำรอบเขา (Hillside Ditch)
- การไถพรวนตามแนวระดับ (Contour tillage)
- บ่อน้ำในไร่นา (Farm Pond)
- ทางระบายน้ำ ( Waterway)

- มาตรการแบบสร้างคันนาดินโครง
การพัฒนา บ้านกอก - บ้านจูน อ.บัว
จ.น่าน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
- มาตรการแบบคูรับน้ำรอบเขาบน
พื้นที่สูง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
- การอนุรักษ์ดินด้วยวิฺธีการการใช้
บ่อดักตะกอนดินบนพื้นที่่สูง
อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
มาตรการวิธีพืช (ฺBioogical Measures) ที่ใช้ส่วนใหญ่
ได้แก่
 

- การปลูกพืชตามแนวระดับ (Contour Cultivation)
- การปลูกพืชสลับ (Strip Cropping)
- การปลูกพืชเป็นแนวป้องกันลม (Windbreak)
- การปลูกพืชคลุมดิน (Cover Crop)
- การใช้วัสดุคลุมดิน (Mulching)


     
    การปลูกพืชสลับ
การปลูกพืชคลุมดิน
การใช้วัสดุคลุมดิน