โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญทุกของประเทศเป็นพื้นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทาน มีเนื้อที่ 104.12 ล้านไร่
จากจำนวนพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมดของประเทศประมาณ 131 ล้านไร่ ซึ่งพื้นที่นอกเขตชลประทานต้อง
อาศัยน้ำฝนและน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหลัก อีกทั้งความผันแปรเนื่องมาจากฝนตกไม่พอเหมาะกับ
ความต้องการ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการทำการเกษตรผลผลิตที่่ได้รับไม่ดีเท่าที่ควร

กรมพัฒนาที่ดิน : ได้มีการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ระบบส่งน้ำในไร่นา ปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเป็น
แหล่งผลิตของชุมชน กักเก็บน้ำ และนำน้ำเข้าสู่ไร่นาให้เกษตรกรมน้ำใช้อย่างเพียงพอ สามารถปลูกพืชได้หลาก
หลายชนิด แต่ก็ยังไม่ทั่วถึง ดังนั้น การปรับเปลี่ยนวิถีการโดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมออกค่าใช้จ่าย เพื่อขุดสระ
เป็นบางส่วน จะทำให้สามารถนำงบประมาณมาขยายการบริการและรองรับความต้องการของเกษตรกรได้มาขึ้น
คือ 1 บ่อ ขนาด 1,260 ลบ.ม. เกษตรกรเจ้าของที่ดินต้องจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเคลื่อนย้ายเครื่องจักร
ร่วมด้วย สำรับค่าเช่าเครื่องจักรกลและการบริหารจัดการรัฐบาลจะให้การสนับสนุน รวมทั้งให้คำแนะนำการใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้ำนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การเข้าร่วมโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

1 ติดต่อกับหมอดินอาสา โดยพบหมอดินอาสา พร้อมแจ้งความประสงค์ว่าต้องการมีสระน้ำในพื้นที่ไร่นาของตนเอง
พร้อมกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ของแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม. และระบุจำนวนที่ต้องการ
2 หรือติดต่อกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต หรือสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดที่อยู่ในจังหวัดใกล้บ้านของท่าน
3 หรือติดต่อที่่งานให้คำปรึกษาการก่อสร้างแหล่งน้ำประจำไร่นา ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กองช่าง กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทรศัพท์ 0-2562-5100 โทรสาร 0-2941-2078 หรือ e-mail : egd_5@ldd.go.th


กิจกรรม : การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
โดยมีเป้าหมาในการดำเนินงาน 800 บ่อ : งบประมาณ 5,580,000 บาท
แผนการดำเนินงาน พ.ย.52 - มิ.ย.53 :
สรุปผลการดำเนินงาน ต.ต. 52 - มี.ค. 53 135 บ่อ


ภาพประกอบ

กิจกรรม: งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

ขุดลอกหนองน้ำและลำห้วยสาธารณะประโยชน์
เป้าหมาย 4 แห่ง : งบประมาณ 15,624,000 บาท
แผนดำเนินงาน ม.ค.53 - เม.ย.53 : ผลการดำเนินงาน ต.ค.52-ม.ค.53

งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก (งบเพิ่มเติม)

เป้าหมาย 2แห่ง : งบประมาณ 2,478,000 บาท
ผลการดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินงาน)

ภาพประกอบ