ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง


หลักการและเหตุผล

       กรมพัฒนาที่ดิน ได้มอบหมายให้สถานีพัฒนาที่ดินจัดทำศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โดยให้คัดเลือกจากจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินประจำตำบล ที่ได้รับงบประมาณดำเนินการในปี 2550 -2551 เพื่อให้
เป็นแหล่งสาธิต ศึกษาดูงานและเรีบนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามวิถึเศรษฐกิจพอเพียง
ของเกษตรกรในพื้นที่

        ปีงบประมาณ 2552 สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินงานศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาทีดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 12 ศูนย์ งบประมาณ ดำเนินการ 153,000 บาทวิธีดำเนินงาน
ได้คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ จากแปลงสาธิตจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินประจำตำบลของหมอดินอาส ที่มีโครงสร้าง
พื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ เช่นแปลงสาธิต ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรอินทรีย์ เกษตรกรรมยั่งยืน
การปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตและใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกตร ซึ่งสถานีพัฒนาทีดินมหาสารคาม ได้เข้าไป
ดำเนินการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ จัดทำศาลาศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการ ซึ่งภายในศาลาศูนย์
เรียนรู้ จัดนิทรรศการอันประกอบด้วยความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินแผนที่แสดงกลุ่มชุดดิน และแผนที่แสดงความ
เหมะสมของดิน จัดทำฐานเรียนรู้และแปลงสาธิตต่างๆ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาดินที่คลอบคลุมภายในพื้นที่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแหล่งสาธิต ศึกษา ดูงาน และเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินของเกษตรกรในพื้นที่
2. เพื่อเป็น Node (เครือข่าย) ให้โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
3. เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการดำเนินงาน

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 12 ศูนย์
แปลงสาธิตจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินประจำตำบล 31 แห่ง
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินในสถานีพัฒนาที่ดิน 1แห่ง

กิจกรรม : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

1) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านขี้เหล็ก ม.11
ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

<< ..รายละเอียด ..>>

2) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองเหล็กพัฒนา ม.14 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : (นายมงคล นาสกุล จอประยูร)
<< ..รายละเอียด ..>>

3) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองเหล็กพัฒนา ม.14 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :(นายสาคร นามสกุล น้อยบุดด)
<< ..รายละเอียด ..>>

4) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกกลาง ม.5 ตำบลหัวดง
อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : (นายนาค นามสกุล แวงยางนอก)
<< ..รายละเอียด ..>>

5) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนถาวร ม.14 ตำบลนาโพธิ์
อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : (นายสุชาติ นามสกุล ชาดง)
<< ..รายละเอียด ..>>

6) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกกลาง ม.4 ตำบลโนนภิบาล
อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : (นายน้อย นามสกุล จัตวาชนท์)
<< ..รายละเอียด ..>>

7) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนบม ม.5 ตำบลหนองแสง
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : (นายสุริยงค์ นามสกุล พุทไธยสงค์ )
<< ..รายละเอียด ..>>
8) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหินลาด ม.2 ตำบลแวงน่าง
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : (ว่าที่ร้อยตรีพิษณุศักดิ์ นามสกุล บุตะราช)
<< ..รายละเอียด ..>>

9) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเสือเฒ่า ม.6 ตำบลเสือเฒ่า
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : (นายทะ นาสกุล สุวรรณคาม)
<< ..รายละเอียด ..>>

10) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนพิมาย ม.5 ตำบลหนองกุง
อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม : (นายแก้ว นาสกุล วงษ์ประพันธ์)
<< ..รายละเอียด ..>>

11) ูศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสมศรี ม.11 ตำบลโคกพระ
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : (นายเอกภักดิ์ นามสกุล บุญแต่ง)
<< ..รายละเอียด ..>>

12) ูศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านศรีสวัสดิ์ ม.13 ตำบลยางสีสุราช
อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม : (นายสุรินทร์ นามสกุล โรจนวิภาต)
<< ..รายละเอียด ..>>

13) ูศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านศรีสวัสดิ์ ม.13 ตำบลยางสีสุราช
อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม : (นายสุรินทร์ นามสกุล โรจนวิภาต)
<< ..รายละเอียด ..>>