การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ


การปรับปรุงคุณภาพดิน

 
ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
เป้าหมาย 500 ไร่ : งบประมาณ 7,500 บาท
แผนดำเนินงาน เม.ย.53-พ.ค.53
ผลการดำเนินงาน ต.ค.52-ม.ค.53 : 500 ไร่

ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง
เป้าหมาย 2,500 ไร ่ : งบประมาณ 37,500 บาท
แผนดำเนินงาน พ.ย.52-มิ.ย.53
ผลการดำเนินงาน ต.ค.52-ม.ค.53 : 2,500 ไร่

ภาพประกอบการฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก : เป้าหมาย 4,400,000 กล้า

ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก : เป้าหมาย 1,100,000 กล้า
แผนดำเนินงาน ต.ค.52-ส.ค.53
ผลการดำเนินงาน ต.ค.52-ม.ค.53 : 1,100,000

ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย : เป้าหมาย 3,300,000 กล้า
แผนดำเนินงาน ต.ค.52- ส.ค.53
ผลการดำเนินงาน ต.ค.52-ม.ค.53 : 3,300,000 กล้า

จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่มดอน
เป้าหมาย 1,900 ไร่ : งบประมาณ 801,072 บาท
แผนดำเนินงาน ธ.ค.52-เม.ย.53
ผลการดำเนินงาน ต.ค.52-ม.ค.53 : 1,900 ไร่

ภาพประกอบ

ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์


จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
เป้าหมาย 589 กลุ่ม : งบประมาณ 2,738,850 บาท
แผนดำเนินงาน ธ.ค.52-มิ.ย.53
ผลการดำเนินงาน ต.ค.52-ม.ค.53 : 589 กลุ่ม

ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด
เป้าหมาย 14,000 ไร่ : งบประมาณ 210,000 บาท
แผนดำเนินงาน เม.ย.53-พ.ค.53
ผลการดำเนินงาน ต.ค.52-ม.ค.53 : 14,000 ไร่

ภาพประกอบ

อบรมเกษตรกรหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพการพัฒนาที่ดินสู่การเกษตรแบบพอเพียง
เป้าหมาย 75 ราย : 203,250 บาท
แผนดำเนินงาน ม.ค.53 - มิ.ย.53
ผลการดำเนินงาน มี.ค.53-พ.ค.53 : 75 ราย