หมอดินอาสา

หมอดินอาสา คือ เกษตรกรที่เป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่ ซึ่ง ได้จัดตั้งเป็นเครือข่ายปฏิบัติงาน
ในระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ซึ่งเรียกว่า หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หมอดินอาสาประจำตำบล
หมอดินอาสาประจำอำเภอ และหมอดินอาสาประจำจังหวัด อาสาเข้ามาช่วยกรมพัฒนาที่ดิน ดูแลรักษา
ทรัพยากร โดยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดิน และเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาทที่ดินในชุมชนเคียงคู่ไป
กับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน

บทบาทของหมอดินอาสา : หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านในด้านการเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน คือ
เป็นผู้ทำการเกษตรถูกต้องตามหลักวิชาการพัฒนาที่ดิน เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรข้างเคียง และสามารถ
ให้คำแนะนำ เผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ให้แก่เพื่อนบ้านในหมู่บ้าน เป็นผู้ช่วย หรือผู้นำในการจัดตั้ง
กลุ่มเกษตรกรใช้สารเคมีทางการเกษตร เป็นอาสาสมัครเกษตรที่่จะคอยช่วยเหลือเมื่อกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีภารกิจหรือโครงการเร่งด่วนที่้ต้องดำเนินการในพื้นที

ได้จัดอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน

วัตถุประสงค

       1)เพื่อให้หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ทราบถึง บทบาทหน้าที่ของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ในโครงการ
จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร และข้อมูลข่าวสารตลอดจนผลประโยชน์ที่หมอ
ดินอาสาหมู่บ้านจะได้รับ
       2)เพื่อให้หมอดินอาสาประจำหมู่มีความรู้ในเรื่องแผนที่ การอ่านและการใช้ประโยชน์แผนที่ดินไทยและธาตุ
อาหารพืชกรมพัฒนาที่ดิน
       3) เพื่อให้มีความรู้โปรแกรมสำเร็จรูปดินไทยและธาตุอาหารพืช
    

ได้จัดอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล

วัตถุประสงค์

      1) ทราบบทบาทหน้าที่ของหมอดินอาสาประจำตำบล ในปี 2553 โครงการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์
เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนผลประโยชน์ที่หมอดินอาสาประจำตำบลจะได้รับ
       2)เพื่อให้มีความรู้เรื่องการอ่านและการใช้ประโยชน์แผนที่ดินไทยและธาตุอาหารพืชของกรมพัฒนาที่ดิน
และโปรแกรมสำเร็จรูปดินไทย และธาตุอาหารพืช
       3) เพื่อให้มีความรู้ในเรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง การใช้ประโยชน์ พด 11, 12
       4) เพื่อให้ทราบถึงภาวะโลกร้อน และผลกระทบตลอดจนการทำการเกษตรที่เหมาะสม เพื่อลดภาวะโลกร้อน

นโยบายการดำเนินงานหมอดินอาสาประจำตำบล

    1) กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
    2) การจัดผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดและการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน
    3) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินและจุดเรียนรู้
    4) การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
    5) การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก

กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

- หมอดินตำบลเป็นตัวหลักในการสร้างเครือข่ายของกลุ่มเกษตรกรในตำบลนั้น ๆ
- หมอดินตำบลเป็นพี่เลี้ยงในการจัดตั้งกลุ่มฯ กลุ่มละ 50 คนโดยมีการคัดเลือกหมอดินหมู่บ้านเป็นประธานกลุ่ม
และเลือกกรรมการ 5-7 คน เป็นเครือข่ายหลัก
- ควรมีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มฯ
- ต้องมีการติดตามประเมินความต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง


กิจกรรม : การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดินอาสา

อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
โดยมีเป้าหมาในการดำเนินงาน 1,942 ราย
(ดำเนินการเรียบร้อย)

อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล
โดยมีเป้าหมาในการดำเนินงาน 132 ราย
(จัดอบรม 3-5 ก.พ.53 )

ภาพประกอบ

กิจกรรม : การพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่

ปรับปรุงดูแลรักษาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานในสถาบันอาชีวศึกษา
เป้าหมาย 1 แห่ง : แผนการดำเนินงาน ธ.ค.52- พ.ค. 53
ผลการดำเนินงาน ต.ค.52-ม.ค.53 : ก่อสร้างแหล่งน้ำ

จัดรูปและพัฒนาแปลงที่ดินทำกินรายแปลงของเกษตรกร
เป้าหมาย 160 ราย : แผนการดำเนินงาน ก.พ.53-มี.ค.53
ผลการดำเนินงาน ต.ค.52-ม.ค.53 : อยู่ระหว่างการประสานงานกับสปก.