คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่


หลักการและเหตุผล

บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการจัดการดิน-น้ำ –พืช
เป้าหมาย 882 ตัวอย่าง : งบประมาณ 81,000 บาท
ผลการดำเนินงาน ต.ค.52-ม.ค.53 115 ไร่

ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
เป้าหมาย 10,000 ราย :งบประมาณ 50,000 บาท
แผนดำเนินงาน พ.ย.52-มิ.ย.53
ผลการดำเนินงาน ต.ค.52-มี.ค.53 : 4,400 ราย


ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
เป้าหมาย 20,000 ขวด :งบประมาณ 100,000 บาท
แผนดำเนินงาน ต.ค.52 –ก.พ.53
ผลการดำเนินงาน ต.ค.52-มี.ค.53 : 20,000 ขวด

ภาพประกอบ :