เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจข้าวเลี้ยงสัตว์

ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2553/54-2557/58

- จำกัดพื้นที่ปลูกไว้ที่ 6.5 ล้านไร่ หรือให้มีผลผลิตรวม 5.36 ล้านตัน

- คุณภาพผลผลิตต้องตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อให้สามารถแข่งขันภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีเกษตรได้

 


เขตการใช้ที่ดิน
Z-I ความเหมาะสมมาก
Z-IIความเหมาะสมปานกลาง
Z-III ความเหมาะสมน้อย
Z-IV ความเหมาะสมที่ต้องการเพิ่มมาตรการ
อนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม


     
ภาค
เนื้อที่เขตการใช้ที่ดิน (ไร่)
รวม
Z-I
Z-II
Z-III
Z-IV
ืเหนือ
58,299
1,203,614
914,204
85,255
2,261,372
ตะวันออกเฉียงเหนือ
5,428
671,833
554,063
7,037
1,238,361
กลาง
-
325,757
175,488
1,207
502,452
ตะวันออก
980
79,119
107,808
-
187,907
รวม
64,707
2,280,323
1,751,563
93,499
4,190,092