เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ ปาล์มน้ำมัน

หลักการและเหตุผล

- สนองรับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ามัน
และน้ามันปาล์มปี 2551 - 2555

- รองรับนโยบายการแปรรูปน้ำมันปาล์มเป็น
พลังงานทดแทน "ไบโอดีเซล"

- ขยายพื้นที่ปลูกจากพื้นที่ 3 ล้านไร่ เป็น 5.5 ล้านไร่

 


เขตการใช้ที่ดิน
Z-I ความเหมาะสมมาก
Z-II ความเหมาะสมมากในสภาพพื้นที่ียกร่อง
Z-II ความเหมาะสมปานกลาง
Z-II(M) ความเหมาะสมปานกลางใน
สภาพพื้นที่ยกร่อง
Z-III ความเหมาะสมเล็กน้อย
Z-III(N) ความเหมาะสมเล็กน้อยในสภาพ
พื้นที่ที่การจัดการอย่างเหมาะสม
ื้

     
เนื้อที่เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง รายภาค
ภาค
เนื้อที่เขตการใช้ที่ดิน (ไร่)
รวม
Z-I
Z-II
Z-II
Z-II(M)
Z-III
Z-III(N)
ใต้
2,114,830
1,696,198
1,131,798
1,257
521,358
403,032
4,868,473
กลาง
25,568
2,024
68,684
6,660
1,556
78,109
182,601
ตะวันออก
70,624
70,315
157,698
71,809
23,554
54,926
448,926
รวม
2,211,022
1,768,537
358,180
79,726
546,468
536,067
5,500,000