เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ มันสำปะหลัง

เป้าหมายการผลิต

- รักษาระดับพื้นที่เพาะปลูก 7.4 ล้านไร่

- เพิ่มผลผลิตต่อไร่ 4.0 ตันเป็น 5.0 ตัน
ในปี พ.ศ. 2557

 


เขตการใช้ที่ดิน
Z-I ความเหมาะสมมาก
Z-II ความเหมาะสมปานกลาง
Z-III ความเหมาะสมน้อย


เนื้อที่เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง รายภาค
ภาค
เนื้อที่เขตการใช้ที่ดิน (ไร่)
รวม
Z-I
Z-II
Z-III
เหนือ
468,598
388,756
341,093
1,198,447
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2,801,025
635,121
694,293
4,130,439
กลาง
277,831
300,012
231,030
839,073
ตะวันออก
496,036
343,368
505,291
1,344,595
รวม
4,043,490
1,697,157
1,771,907
7,512,554