โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
         เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 59 นางสาวอภิรมณ์ โพธิ์เกตุ นักวิชาการเกษตร นางสาวกิติยา อารีป้อม นักวิชาการเกษตร และคณะเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามร่วมงานโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิด ในงานมีหน่วยงานราชการ แพทย์ พอ.สว. และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ออกให้บริการประชาชนฟรี เพื่อให้ความสะดวกในการรับบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม นำโดย นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย ในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามให้บริการแจกสารเร่งซุปเปอร์ พด.1,พด.2 และปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.2