แนะนำสถานี


ประวัติสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม

      เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง สังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ( จ.ขอนแก่น) กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กรมพัฒนาที่ดิน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2506) สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ก่อตั้งเมื่อตุลาคม ปี พ.ศ. 2509 ซึ่งโดยแรกเริ่มนั้นได้ใช้ ชื่อว่า “ศูนย์อนุรักษ์ดิน” มีพื้นที 3,268,026.87 ไร่ : ซึ่ง ขณะนั้นได้สังกัดอยู่กับ กองบริรักษ์ที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร และพัฒนาการแห่งชาติ ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์พัฒนาที่ดินมหาสารคาม” ใน พ.ศ. 2514 หลังจากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารอีกครั้ง จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม” เมื่อ พ.ศ. 2527
โดยสังกัดอยู่กับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่จนถึงปัจจุบัน ที่อยู่ กม.ที่ 72-73 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 7 กิโลเมตร เบอร์โทรศัพท์ 043-971338 โทรสาร 043-971-336ายชื่อผู้บริหารอดีตถึงปัจจุบัน

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
ปี พ.ศ.
1.
นายวิโชติ พัฒโร  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
พ.ศ.  2509 – 2511
2.
นายไพโรจน์ ลันธพิพัฒน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
พ.ศ. 2512 – 2513
3.
นายพิชัย สายศร  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
พ.ศ.  2514 – 2531
4.
นายมนูญ ฉิมเอี่ยม ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
พ.ศ.  2532 – 2541
5.
นายสงคราม สุรกาญจน์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
พ.ศ.  2542 – 2544
6.
นายอุดม สว่างศร ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
พ.ศ.  2545 – 2548
7.
นายผดุง โสภากร ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
พ.ศ.  2549 – 2551
8.
นายชาติชาย ประสาระวัน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
พ.ศ.  2552 – 2552
9.
นายวิรัตน์ แสงแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 
พ.ศ. 2553 – ถึงปัจจุบัน