วางแผนการใช้ที่ดิน


เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
ข้าวนาปี ข้าวโพดเสี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน

ภาวะเศรษฐกิจของโลกปัจจุบัน เป็นไปในลักษณะของการแข่งขันรวมทั้งการผลิตด้านเกษตรกรรม ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกร ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนการเตรียมพร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตร
มุ่งสู่มาตราฐานสากล ภายใต้ยุทธศาสตร์หลักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญ ในกาพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตร
ฐาน เป็นมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การปรับปรุงโครงสร้างสินค้า
เกษตร เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่มีเป้าหมายที่จะพัฒนาการเกษตร ตั้งแต่การาผลิต
การแปรรูป และการตลาดแบบครบวงจร

 

การกำหนดเขตการใช้ที่ดิน สำหรับพืชเศรษฐกิจจึงเป็นภารกิจที่สำััคัญในการที่่จะเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ซึ่งส่งผลให้เกิดการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน และยุทธศาสตร์การผลิตพืชเศรษฐกิจดังกล่าววัตถุประสงค์

 

1. เพื่อกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิด
2. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแผนงาน และนโยบายการพัฒนาพืชเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ
3. เพื่อรองรับนโยบายด้านการผลิตพลังงานทดแทน และพืชอาหารในอนาคต

 

หลักเกณฑ์ในการกำหนดเขตการใช้ที่ดิน

 

1. ดำเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการผลิต
2. พิจาีีรณาตามความเหมาะสมของที่ดินสำหรับพืชแต่ละชนิด
3. ดำเนินการกำหนดเขตการใช้ที่ดินเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตป่าไม้ตามกฏหมาย

 

แนวทางและวิธีการดำเนินงาน

 

1. การประเมินคุณภาพดินทางด้านกายภาพ
2. การประเมินคุณภาพดินทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม
3. นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพืชเศรษฐกิจของรัฐบาล