เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ ข้าวนาปี
เป้าหมายการผลิตข้าวนาปีตามยุทธศาสตร์ข้าวไทย (2550 - 2554)

- ให้คงพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 57.5 ล้านไร่ ตามศักยภาพเขตชลประทาน

- เพิ่มผลผลิตข้าวนาปี ให้มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 ภายใน 5 ปี

- เพิ่มผลผลิตข้าวเปลือก ให้มีผลผลิตข้าวรวมเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 13.5 โดยมีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตข้าวเปลือกนาปีให้ได้ 25.99 ล้านตัน ในปี 2533/2544 เพื่อสอดรับกับปริมาณา้ส่งออกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเขตการใช้ที่ดิน
Z-I ความเหมาะสมมาก (เขตชลประทาน)
Z-II ความเหมาะสมปานกลาง
Z-III ความเหมาะสมน้อย


   
เนื้อที่เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจข้าวนาปี รายภาค
ภาค
เนื้อที่เขตการใช้ที่ดิน (ไร่)
รวม
Z-I
Z-II
Z-III
เหนือ
3,308,847
8,263,673
484,995
12,057,515
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3,138,072
22,737,210
8,026,491
33,901,773
กลาง
3,816,160
,662,808
281,081
7,760,049
ตะวันออก
655,435
1,260,488
286,617
2,202,408
ใต้
931,435
903,834
43,743
1,879,012
รวม
11,849,817
36,828,013
9,122,927
57,800,757