นายวิรัตน์ แสงแก้ว
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
e-Mail Addrees
wurat.s@ldd.mail.go.th
e-Mail Addrees (สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม)
mkm01@ldd.go.th
tel :
043- 971-338