ข่าวย้อนหลัง
 
ปีงบประมาณ 2557
20 มีนาคม 2557 เกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนบ้านหนองแวง ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
 (<<...รายละเอียด...>>)
19 มีนาคม 2557 สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามร่วมโครงการเยี่ยมเยียนประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่)ประจำเดือน มีนาคม 2557 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
 (<<...รายละเอียด...>>)
4 -5 กุมภาพันธ์ 2557 สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามจัดฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำตำบลและหมอดินหมู่บ้านปีงบประมาณ 2557 ศึกษาดูงานนอกสถานที่
 (<<...รายละเอียด...>>)
22 มกราคม 2557 สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามร่วมให้บริการในโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน มกราคม 2557
 (<<...รายละเอียด...>>)
9 มกราคม 2557 ทำบุญสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม และจัดงานต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2557
 (<<...รายละเอียด...>>)
 
ปีงบประมาณ 2556
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ณ อบต.หนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 (<<...รายละเอียด...>>)
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน จ.มหาสารคาม ณ ร.ร.บ้านหัวช้าง
 (<<...รายละเอียด...>>)
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 การผลิตและใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 (<<...รายละเอียด...>>)
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 โครงการสายใยรัก ณ พื้นที่บ้านนาเลา ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 (<<...รายละเอียด...>>)
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 โครงการรณรงค์งดเผาตอซังและฟางข้าว สร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่ บ้านเหล่าอีหมัน หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
 (<<...รายละเอียด...>>)
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 นักศึกษาจากม.ราชภัฏมหาสารคาม ชุดที่ 2 เข้าศึกษาดูงานสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
 (<<...รายละเอียด...>>)
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 นักศึกษาจากม.ราชภัฏมหาสารคาม ชุดที่ 1 เข้าศึกษาดูงานสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
 (<<...รายละเอียด...>>)
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารใช้ชุดตรวจดิน LDD pH Test Kit
 (<<...รายละเอียด...>>)
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 รณรงค์ไถกลบตอซังและหว่านพืชปุ๋ยสด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
 (<<...รายละเอียด...>>)
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามร่วมสนับสนุน 2 โครงการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 (<<...รายละเอียด...>>)
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 โครงการรณรงค์งดเผาฝางข้าวและตอซังพืชวันรณรงค์ไถกลบตอซังพืชและหว่านพืชปุ๋ยสด ณ บ้านโนนถาวร หมู่ 14 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
 (<<...รายละเอียด...>>)
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืช ณ บ้านนาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
 (<<...รายละเอียด...>>)
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 โครงการรณรงค์งดเผาฝางข้าวและตอซังพืช เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและบรรเทาภาวะโลกร้อน ณ บ้านหญ้าขาว ม.7 ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
 (<<...รายละเอียด...>>)
 
ปีงบประมาณ 2555
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2555 สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม จัดอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ณ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
 (<<...รายละเอียด...>>)
เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2555 สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
 (<<...รายละเอียด...>>)
ระหว่างวันที่ 29 -30 พ.ย.2555 สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามจัดโครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำตำบลปีงบประมาณ 2556ทัศนศึกษาและดูงานจังหวัดมหาสารคาม-จังหวัดกาฬสินธุ์
 (<<...รายละเอียด...>>)
วันที่ 24 - 25 เมษายน2554 สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามจัดฝึกอบรม "การพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล" ปีงบประมาณ 2555สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสาประจาตำบล” ปีงบประมาณ 2555
 (<<...รายละเอียด...>>)