ภูมิสารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
ความรู้ชุดดินไทย
   ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน
 กลุ่มชุดดิน
ความรู้ชุดดินไทย สืบค้นรายระเอียดของชุดดินจัดตั้ง เช่น ลักษณะทั่วไปการจำแนกดิน สมบัติทางเคมี และฟิสิกส์ของดินแต่ละชั้นความเหมาะสมของดินด้านการเกษตรและวิศวกรรม
ความรู้ชุดดินไทย สืบค้นรายระเอียดของชุดดินจัดตั้ง เช่น ลักษณะทั่วไปการจำแนกดิน สมบัติทางเคมี และฟิสิกส์ของดินแต่ละชั้นความเหมาะสมของดินด้านการเกษตรและวิศวกรรม
ความรู้ชุดดินไทย
กลุ่มชุดดิน 62 กลุ่ม เป้นการรวมชุดดินที่มีลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการดินที่คล้ายคลึงกันมาไว้เป็น กลุ่มเดียวกัน
 
 
  ฐานข้อมูลทรัพยากรดินเบื้องต้น
  เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
"โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดินเบื้องต้นลงบนภาพ ออร์โธสี ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2557" ข้อมูลแผนที่ชุดดินรายจังหวัดรวม 13 จังหวัด ขนาด มาตราส่วน 1: 25,000

เป็นการกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม และเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแผนงานพัฒนาพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง
เป็นต้น
 
   
  EIS ด้านการพัฒนาที่ดิน
  การตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร
EIS ด้านการพัฒนาที่ดิน ระบบเตือนภัยธรรมชาติ แผนที่ กลุ่มชุดดิน  ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก จุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินประจำตำบล
โครงการจัดทำแผนที่ป่าไม้ถาวรบนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1:4000
 
   
  แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
  แผนที่ชุดดินรายอำเภอ
ภาพถ่ายออร์โธสี ผลิตจากภาพถ่ายทางอากาศสี ซึ่งผ่าน กระบวนการปรับแก้ความผิดเพี้ยนเนื่องจากเรขาคณิตของการถ่ายภาพ และความสูงต่างของภูมิประเทศ
แผนที่กลุ่มชุดดิน จัดทำขึ้น เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมตามศักยภาพของดินต่อไป...
 
   
  แผนที่คำแนะนำการจัดการดินรายตำบล
ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย
เป็นแผนที่ ที่แสดงเส้นขอบเขตดินตามกลุ่มชุดดิน พร้อมทั้งตารางข้อมูลหน่วยดินที่พบในพื้นที่ ชนิดพืชหลักที่ปลูก และคำแนะนำการจัดการดิน
  - ภัยแล้ง
  ดินถล่ม
  - ภัยน้ำท่วม
 
 
แนะนำโปรแกรมภูมิสารสนเทศ
Soilview
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดินและชั้นความเหมาะสมของดินสำหรับปลูกพืช
Soilview
โปรแกรมระบบสนับสนุนการจัดการดินปัญหาในประเทศไทย
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพย์ยากรดิน
การกำหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ
โปรแกรมสนับสนุนการกำหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ
erosview
โปรแกรมการชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย
 
กรมพัฒนาที่ดิน