ภูมิสารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
 
  หน้าหลัก > รวมโปรแกรมภูมิสารสนเทศกรมพัฒนาที่ดิน > SoilView : ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน
     
  SoilView : ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน  

 
Soilview

SoilView : ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน

         โปรแกรมระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน (Soil View Version 2.0)   มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการปลูกพืชหรือทำการเกษตรให้เหมาะสมต่อคุณภาพของดินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ   ซึ่งโปรแกรมสามารถแสดงชั้นความเหมาะสมของดินกับพืชแต่ละชนิด  นำไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารโครงการต่าง ๆ ได้ โดยสามารถสร้างและพิมพ์แผนที่กลุ่มชุดดิน แผนที่ชั้นความเหมาะสมของดินสำหรับพืชชนิดต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ตามนโยบายการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกร หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้บริหารโครงการในระดับต่าง ๆ ให้ได้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นการสนับสนุน การดำเนินงานพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย  ด้านการจัดการสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ (P.S.O.) ของกรมพัฒนาที่ดินด้วย

  • SoilView 2.0
  • การเลือกพื้นที่เป้าหมาย
  • การแสดงข้อมูล
  • เครื่องมือ (Tool)
  • ตารางสรุปข้อมูลดินและพืช
  • การพิมพ์แผนที่
  • แหล่งที่มาของฐานข้อมูล

การแสดงแผนที่เพื่อจัดพิมพ์
     ผู้ใช้สามารถสร้างแผนที่ข้อมูลที่แสดงอยู่บนจอภาพ พร้อมทั้งพิมพ์เป็นแผนที่ขนาด A0, A1, A3 และ A4 ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ โดยขั้นตอนการสร้างแผนที่เริ่มจากการกำ หนดขนาด ของแผนที่จากเมนู “สร้างแผนที่” (รูปที่ 11) จากนั้นระบบจะสร้างแผนที่แล้วแสดงบนจอภาพ พร้อมทั้งคำ อธิบายแผนที่และองค์ประกอบอื่นๆ (รูปที่ 12) เพื่อการจัดพิมพ์ได้


รูปที่ 11 เมนูย่อยของการสร้างแผนที่


รูปที่ 12 แสดงรูปแบบแผนที่ที่ต้องการพิมพ์

จบการทำงาน
เมื่อผู้ใช้เสร็จสิ้นการทำ งานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน ในพื้นที่นั้นๆ และ ต้องการเลือกแสดงพื้นที่ที่สนใจอื่น ผู้ใช้สามารถเลือกเมนูย่อย “กลับเข้าสู่เมนูหลัก” จากเมนู หลัก “เลือกพื้นที่ใหม่” (รูปที่ 13) เพื่อกลับสู่หน้าหลักสำ หรับจบการทำ งานอีกครั้ง (รูปที่ 14)

 


รูปที่ 13 เมนูย่อย “กลับเข้าสู่เมนูหลัก” จากเมนูหลัก “เลือกพื้นที่ใหม่”


รูปที่ 14 เมนูย่อย “ออกจากระบบ” จากเมนูหลัก “เลิกการทำงาน”

 

แหล่งที่มาของฐานช้อมูล

ลำดับ
ประเภทข้อมูล
ที่มา
มาตราส่วน
ประเภท
รูปแบบ
ปีที่ผลิต
1 ขอบเขตการปกครอง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, กรมพัฒนาที่ดิน 1:50,000 polygon Shape File 2542
2 ถนน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, กรมพัฒนาที่ดิน 1:50,000 line Shape File 2542
3 ทางน้ำ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, กรมพัฒนาที่ดิน 1:50,000 line Shape File 2542
4 หมู่บ้าน/วัด/โรงเรียน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, กรมพัฒนาที่ดิน 1:50,000 point Shape File 2542
5 กลุ่มชุดดิน กองสำรวจและจำแนกดิน, กรมพัฒนาที่ดิน 1:50,000 polygon Shape File 2538
6 เขตป่าไม้ถาวร กองแผนที่และการพิมพ์, กรมพัฒนาที่ดิน 1:50,000 polygon Shape File 2536
7 ความเหมาะสมของกลุ่มชุดดินต่อการเพาะปลูกพืช กองสำรวจและจำแนกดิน, กรมพัฒนาที่ดิน - DBF Data File -

 

ตัวอย่างแผนที่ Soilview
ตารางสรุปข้อมูลดินและพืช Soilview