ภูมิสารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
 
  หน้าหลัก > การกำหนดเขตปลูกพิชเศรษฐกิจ
     
  เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ  

เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
แผนที่เขตการใช้ที่ดิน
พืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด
คู่มือการใช้งาน AgZone 3.0
 

     เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ       

        กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปี พ.ศ. 2535) ได้ดำเนินการสำรวจ จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ครอบคุมพื้นที่ทั้งประเทศ เพื่อประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่ ในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด ที่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ประกอบด้วย ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง อ้อย ข้าวโพด ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง สับปะรด ปาล์มน้ำมัน ยางพารา กาแฟ ทุเรียน และลำไย ซึ่งจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

       การกำหนดเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจที่มีระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน สมบัติของดินด้านกายภาพและเคมี พื้นที่รับน้ำชลประทาน ขอบเขตป่าไม้ ข้อมูลภูมิอากาศ ตำแหน่งที่ตั้ง แหล่งรับซื้อผลผลิต และ เป้าหมายการผลิตพืช ตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล อันเป็นการวิเคราะห์หาพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดเพื่อให้มีปริมาณผลผลิต ออกสู่ตลาด สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลและปรับโครงสร้างระบบการผลิตภาคการเกษตรซึ่ง ได้พัฒนาเป็นโปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อกำหนดเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ (AgZone3) ปี พ.ศ. 2548 ในรูปแบบของการเรียกใช้โปรแกรมที่สามารถวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของพื้นที่

       นอกจากนี้ กลุ่มระบบภูมิสารสนทศ ศูนย์สารสนเทศ ได้จัดทำข้อมูลในรูปแบบไฟล์ภาพ.jpeg (ภายหลังที่ได้ทำการ export การประมวลผลมาอยู่ใน .pdf แล้ว) โดยเป็นข้อมูลรายจังหวัด แสดงเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจแบบรวมพืช (ทั้ง 12 ชนิด) เพื่อให้ผู้สนใจ สามารถค้นหาและพิมพ์รายงานได้อย่างสะดวก