สถิติการ Update ข้อมูล
ปรับปรุงตารางล่าสุด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2557
หากมีการ Update ข้อมูลเว็บไซต์ที่ติดตั้งอยู่ที่ Web Server ของหน่วยงาน ขอให้ส่งการ Update ข้อมูลมายัง E-mail : cit_5@ldd.go.th เพื่อจะได้บันทึก ข้อมูลลงตารางสถิติการ Update ข้อมูล
        หมายเหตุ                               เว็บไซต์อยู่บน Server กรมฯ                                               เว็บไซต์อยู่บน Server หน่วยงาน                                     หน่วยงานที่ไม่มีเว็บไซต์
หน่วยงาน จำนวนครั้งในการปรับปรุงข้อมูล รวม
ปี 2557
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  ต.ค. พ.ย. ธ.ค.