ส่วนกลาง
                         
กลุ่มตรวจสอบภายใน                         0
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                         0
สำนักงานเลขานุการกรม                         0
กองการเจ้าหน้าที่                         0
กองคลัง                         0
สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน                         0
กองแผนงาน                         0
สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่                         0
ส่วนเทคโนโลยีการบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ                         0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                         0
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน                         0
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน                         0
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน                         0
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน                         0
กลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร                         0
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน                         0
        ส่วนภูมิภาค
                         
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 2 4                     6
  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพฯ                         0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินระยอง                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินตราด                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี                         0
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ                         0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์                         0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ                         0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม                         0
  สภานีพัฒนาที่ดินหนองคาย                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ                         0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง                         0
  ศูนย์ปฎิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง                         0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินน่าน                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินแพร่                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา                         0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินเลย                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 1                       1
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินตาก                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย                         0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10                          0
  สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม                         0
  โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม                         0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินระนอง                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินพังงา                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต                         0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินสตูล                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินยะลา                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินตรัง                         0
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ                         0