ส่วนกลาง
                         
  กลุ่มตรวจสอบภายใน                         0
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                         0
  สำนักงานเลขานุการกรม                         0
  กองการเจ้าหน้าที่                         0
  กองคลัง         1               1
  สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน         1               1
  กองแผนงาน                         0
  สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่                         0
      ส่วนเทคโนโลยีการบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ                         0
  ศูนย์สารสนเทศ           1             1
  สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน   1   1                 2
  สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน     1                   1
  สำนักสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน                         0
  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน                         0
กลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร                         0
 กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน       1                 1
  กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน                         0
      ส่วนภูมิภาค
                         
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 1     2 1 1   3 2 1     11
  สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี                   1     1
  สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก       1                 1
  สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี       1                 1
  สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง               1         1
  สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพฯ                         0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี       1                 1
  สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินระยอง                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินตราด                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี     1                   1
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ       1                 1
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์           1 1           2
  สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ   1 1 3 2 2             9
  สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์       2                 2
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 1 1 2 2 2 1 2   1   1   13
  สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร         1               1
  สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ                         0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5         1               1
  สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น       1                 1
  สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม                         0
  สภานีพัฒนาที่ดินหนองคาย                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร       1                 1
  สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ                          
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 1   2 2 2     1         8
  สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่   1 2 1 1         1     6
  สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 1   1 1 2   1 3 1 1   1 12
  สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง       2       1       1 4
  ศูนย์ปฎิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 1 1 1   2               5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7         1     1         2
  สถานีพัฒนาที่ดินน่าน                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินแพร่                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา                         0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8   1       3 2   1       7
  สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก       1   1             2
  สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ 1 1 1 1 2   1   1 1 2 1 12
  สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์       1 1               2
  สถานีพัฒนาที่ดินเลย   1               1     2
  สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร 1     1   2 1 1 1 1 1 1 10
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 1 1 1           1       4
  สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 1   1 1 1         1     5
  สถานีพัฒนาที่ดินตาก       1     1           2
  สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 1     1         2       4
  สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย   1   2                 3
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี     1 1                 2
  สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 2 1                     3
  สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี             1           1
  สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร       1                 1
  สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์         1               1
  สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม                         0
  โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม                         0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี       1                 1
  สถานีพัฒนาที่ดินระนอง       1                 1
  สถานีพัฒนาที่ดินพังงา     1                   1
  สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่     1                   1
  สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต   1                     1
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินสตูล                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินยะลา                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส                         0
  สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี   1                     1
  สถานีพัฒนาที่ดินตรัง                         0
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ       1                 1