กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 95 (พ.ศ.2538)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2478
หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/ว 762 ลว. 2 มิถุนายน 2553
กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94
ภาพอินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญที่แก้ไขเพิ่มเติม
ภาพอินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนในพระองค์ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ภาพเครื่องแบบข้าราชการมุสลิม