ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

   
ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. 2561
 
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561
 
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558
 
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
 
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
 
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554