สรุปบทเรียน/ ความรู้

สรุปความรู้การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 เรื่อง "เส้นทางสู่ความสำเร็จกับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2561 และ 2562"

สรุปการพัฒนาความรู้
หัวข้อ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
หัวข้อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน
หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
หัวข้อ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)   

สรุปบทเรียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การคิดวิเคราะห์และการมองภาพองค์รวม

สรุปบทเรียนจากโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม"

สรุปบทเรียนความรู้จากโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาที่ดิน" รุ่นที่ 5
หัวข้อ การศึกษาดูงานโครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ณ บ้านหนองคันจาม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
หัวข้อ การศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริระดับอำเภอ ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง หมู่ที่ 12 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
หัวข้อ กฎหมายและระเบียบการคลังเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
หัวข้อ ข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน   
หัวข้อ Smart Agriculture Cuve และการบูรณาการงานพัฒนาที่ดิน
หัวข้อ เรื่องควรรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าอาชีพราชการ

สรุปความรู้จากการอภิปรายทางวิชาการ โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 4 เรื่อง "ไทยในเวที FAO และกิจกรรม World Soil Day"

สรุปบทเรียนความรู้หลักสูตร "มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาที่ดิน" รุ่นที่ 4
หัวข้อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หัวข้อ คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการที่ดี
หัวข้อ ความรู้พื้นฐานทางปฐพีวิทยา
หัวข้อ ทรัพยากรดิน ดินปัญหา และปัญหาการใช้ที่ดินในประเทศไทย   
หัวข้อ การชะล้างพังทลายของดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ำ
หัวข้อ การอ่านแผนที่และการใช้ประโยชน์แผนที่
หัวข้อ การปรับปรุงบำรุงดินและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน
หัวข้อ การขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri - map)
หัวข้อ ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ   
หัวข้อ การบูรณาการงานพัฒนาที่ดิน
หัวข้อ การเสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน
หัวข้อ ระเบียบพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ ศึกษาดูงานฯ โครงการ ชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
หัวข้อ การจัดการดินโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ   
หัวข้อ พรบ. ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกรณีศึกษา ของกรมพัฒนาที่ดิน

สรุปบทเรียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตระหนักถึงปัญหาของการทุจริตคอร์รัปชั่น"
หัวข้อ กระบวนการตรวจสอบภายใน : กรณีศึกษา
หัวข้อ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3
หัวข้อ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
หัวข้อ การบริหารจัดการพัสดุ และทิศทางของร่างพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
หัวข้อ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544

สรุปบทเรียนความรู้หลักสูตร "กระบวนการทำงานราชการแบบมีส่วนร่วม"

สรุปความรู้จากการอภิปรายทางวิชาการ โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3 เรื่อง "บทบาทของกรมพัฒนาที่ดินในการเป็นสมาชิกองค์กรระดับนานาชาติ"

สรุปความรู้จากการอภิปรายทางวิชาการ โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 หัวข้อ "ไทยกับบทบาทผู้ให้ความช่วยเหลือต่อนานาประะทศ"

สรุปความรู้จากการอภิปรายทางวิชาการ โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 เรื่อง "ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงบำรุงดิน
เพื่อเพิ่มผลผลิตพืช "

สรุปบทเรียนความรู้ หลักสูตร "แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรดินเชิงพื้นที่และการใช้ปุ๋ยรายแปลง เพื่อการพัฒนาที่ดิน"

สรุปบทเรียนโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาข้าราชการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
หลักสูตร "การพัฒนาข้าราชการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"

สรุปบทเรียนความรู้หลักสูตร "มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาที่ดิน" รุ่นที่ 3
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน-อันเนื่องมาจากพระราชดำริ-จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวข้อ Smart Devices & Social Media Trend
หัวข้อ การจัดการดินโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
หัวข้อ การชะล้างพังทลายของดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ำ
หัวข้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวข้อ การบูรณาการพัฒนาที่ดิน
หัวข้อ การปรับปรุงบำรุงดินและควาามอุมสมบูรณ์ของดิน
หัวข้อ การเสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน
หัวข้อ การอ่านแผนที่และการใช้ประโยชน์แผนที่
หัวข้อ ความรู้พื้นฐานทางปฐพีวิทยา
หัวข้อ ความเหมาะสมของดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ
หัวข้อ ทรัพยากรดิน ดินปัญหา และปัญหาการใช้ที่ดินในประเทศไทย
หัวข้อ พรบ.ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกรณีศึกษาของกรมฯ
หัวข้อ ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
หัวข้อ ระเบียบพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปบทเรียนความรู้หลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายระเบียบพัสดุ" ประจำปีงบประมาณ 2559
หัวข้อ การบริหารสัญญา
หัวข้อ ข้อสังเกตจากการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
หัวข้อ ความหมายและความสำคัญของราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
หัวข้อ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สรุปบทเรียนการฝึกอบรม หลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิด และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

สรุปบทเรียนความรู้หลักสูตร Team building & HR Modern

สรุปบทเรียนความรู้หลักสูตร "การคิดเพื่อการบริหาร และการตัดสินใจ และการสร้างเครือข่าย" ประจำปี 2558

สรุปบทเรียนความรู้หลักสูตร "Coaching and Mentoring"

ถอดบทเรียนโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน” ประจำปีงบประมาณ 2556

ถอดบทความ - ความรู้พื้นฐานและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558

ถอดบทความ - บทบาทและการเตรียมความพร้อมของภาคเกษตรไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

ถอดบทความ - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ถอดบทความ - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 
 

บทสัมภาษณ์พิเศษ

บทสัมภาษณ์พิเศษ การสกัดความรู้ ของ ผอ.ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ในรูปแบบ "บทสัมภาษณ์พิเศษ ผอ.ฉวีวรรณ  เหลืองวุฒิวิโรจน์ "

บทสัมภาษณ์พิเศษ นายวิภูพัฒน์ สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการกลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน สำนักเทคโนโลยการสำรวจและทำแผนที่ โครงการสกัดความรู้จากผู้รู้ (Best Practice) แผนการจัดการความรู้
กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2560

บทสัมภาษณ์พิเศษ ผอ. วีรชัย กาญจนาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ โครงการสกัดความรู้จากผู้รู้ (Best Practice) แผนการจัดการความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ 2560

บทสัมภาษณ์พิเศษ ผอ. สุภาพร จันรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน โครงการสกัดความรู้จากผู้รู้ (Best Practice) แผนการจัดการความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2560

บทสัมภาษณ์พิเศษ นายสมปอง นิลพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวินิจฉัยคุณภาพและกำลังผลิตของดินกรมพัฒนาที่ดิน โครงการสกัดความรู้จากผู้รู้ (Best Practice) แผนการจัดการความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ 2559

บทสัมภาษณ์พิเศษ นางนงคราญ มณีวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเปรี้ยว กรมพัฒนาที่ดิน โครงการสกัดความรู้จากผู้รู้ (Best Practice) แผนการจัดการความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ 2559

 
 
 
 
 
 
 
 

บทความอื่นๆ

ก.พ.ค. News ขอเสนอเรื่องราวการทำงานและการดำรงชีวิตภายใต้โลก Social Media

รู้รักสามัคคี

คุณธรรมสำคัญไฉน

เรียนรู้ที่จะเป็น อูฐ ปลา หมา และควาย เพื่อสร้างความสุขให้ชีวิตและการทำงาน

9 วิธีสร้างกำลังใจในการทำงาน

" ขวัญใจในที่ทำงาน สำราญกับชีวิต "

งานได้ผลคนเป็นสุข

การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคล (Character Builing)

องค์ประกอบสำคัญของการพูด

การนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

5 จิตเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ในโลกยุคใหม่

ความเข้าใจผิด และโอกาสของคนไทยใน 6 ประเทศอาเซียน (แนะนำให้อ่าน)

ประสิทธิภาพในการทำงาน

การทำงานให้ประสบความสำเร็จ

นักฝึกอบรม (training) มือใหม่

เหตุผลที่คนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ (มุมมองครูสอนภาษา)

" ฉลาดทำใจ "

การกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

"จริยธรรม" "จรรยา" "วินัย" เหตุใคจึงต่างกัน

เมื่อข้าราชการถูกกล่าวหาร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. จะถือเป็นเหตุให้ถูกกำจัดสิทธิประโยชน์ หรือไม่

จริยธรรมกับการทำงาน

ปลูกอะไร ... ก็จะได้อย่างนั้น

คุณธรรมกับระบบราชการที่สัมฤทธิ์ผล

การละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเกิน 15 วัน

ประพฤติชั่วเป็นฉันใด

หน้าที่ของ "ผู้ควบคุมงาน" เพื่อให้ปฏิบ้ติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

คุณค่าของความซื่อสัตย์

งานสัมฤทธิ์ผล คนเป็นสุข

ตัวอย่างกรณีตามประมวลจริยธรรม ฯ ตอนที่ 1