แบบฟอร์มเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบ 1 (ณ วันที่ 1 เมษายน)
  แบบขอเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบบัญชีหมายเลข 1)
  แบบขอเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำสำหรับผุ้ที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้นสูงสุดของอันดับ ปีงบประมาณ 2563 (แบบบัญชีหมายเลข 2)
  แบบไม่เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (แบบบัญชีหมายเลข 3)
 
แบบฟอร์มเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบ 2 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม)
  บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
  แบบไม่เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
 
 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน  
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 1760