สรุปความรู้ของข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่ รอบการประเมินที่ 1/2562

 

ด้านการพัฒนาความรู้ทั่วไป

   
การบริหารที่เป็นเลิศ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน
การจัดลำดับความสำคัญ
กาสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
แนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
   
 

ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน

   
การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม
การเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
   
 

ด้านการพัฒนาบทบาทข้าราชการ

   
การเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
   

 

กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน  
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 1760