ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในกรมพัฒนาที่ดิน
     
    ข้อมูลสนับสนุนระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จากสำนักงาน ก.พ
      การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ
      แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย(พร้อมตัวอย่างตัวชี้วัด) (30 ต.ค.52) สำนักงาน ก.พ.
    ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้อำนวยการสำนัก-กอง และขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ของกรมพัฒนาที่ดิน
    แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน
    พจนานุกรมสมรรถนะและสมรรถนะที่คาดหวัง