หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน

   
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในกรมพัฒนาที่ดิน
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (นร1008.1/ว28 ลว 22 ต.ค.52)
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (นร1012/ว20 ลว 3 ก.ย. 52)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมพัฒนาที่ดิน
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป สำหรับข้าราชการซึ่งได้รับคำสั่ง
จากทางราชการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้แก่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา
จังหวัดสตุล จังหวัดสงขลา เฉพาะพื้นที่อำเภอเพทา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมพัฒนาที่ดิน
  เอกสารแนบ
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในกรมพัฒนาที่ดิน ลว 18 มิ.ย.53
  แบบประเมินผลกรปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน
  พจนานุกรรม สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหารและระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
  สมรรถนะในการประเมินและระดับสมรรถนะที่คาดหวังของรองอธิบดี ผอ.สำนัก/กอง/สำนักงานฯ
  ตัวอย่างตัวชี้วัด ผอ.สำนัก-กอง-สำนักงาน
  ตัวอย่างตัวชี้วัด ผอ.สพด.
  ตัวอย่างตัวชี้วัด ฝ่ายบริหาร/ธุรการ
ประกาศกระทรวงเกษตรสหกรณ์ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน
การประกาศเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 เมษายน 2553)
  อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ
  รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก


ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 1 และ 2/2562
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 1 และ 2/2561
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 1 และ 2/2560
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 1 และ 2/2559
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 1 และ 2/2558
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 1 และ 2/2557
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 1และ 2 /2556
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 2/2555
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 1/2555
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 2/2554
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 1/2554
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 2/2553
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 1/2553
 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมพัฒนาที่ดิน
รอบการประเมินที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2562 (up 6 ธ.ค. 61)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
กรอบตัวชี้วัดเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับสำนัก/กอง
ตัวชี้วัดรายบุคคลด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
พจนานุกรม สมรรถนะหลัก ทางการบริหาร ประจำตำแหน่ง และระดับที่คาดหวัง
สมรรถนะประจำตำแหน่ง กรมพัฒนาที่ดิน
แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (Coaching) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในกรมพัฒนาที่ดิน รอบการประเมินที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2561
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
กรอบตัวชี้วัดเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ตัวชี้วัดรายบุคคลด้านการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ปีงบประมาณ 2561
พจนานุกรม สมรรถนะหลัก ทางการบริหาร ประจำตำแหน่ง และระดับที่คาดหวัง
สมรรถนะประจำตำแหน่ง กรมพัฒนาที่ดิน