หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน

   
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในกรมพัฒนาที่ดิน
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (นร1008.1/ว28 ลว 22 ต.ค.52)
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (นร1012/ว20 ลว 3 ก.ย. 52)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมพัฒนาที่ดิน
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป สำหรับข้าราชการซึ่งได้รับคำสั่ง
จากทางราชการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้แก่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา
จังหวัดสตุล จังหวัดสงขลา เฉพาะพื้นที่อำเภอเพทา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมพัฒนาที่ดิน
  เอกสารแนบ
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในกรมพัฒนาที่ดิน ลว 18 มิ.ย.53
  แบบประเมินผลกรปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน
  พจนานุกรรม สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหารและระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
  สมรรถนะในการประเมินและระดับสมรรถนะที่คาดหวังของรองอธิบดี ผอ.สำนัก/กอง/สำนักงานฯ
  ตัวอย่างตัวชี้วัด ผอ.สำนัก-กอง-สำนักงาน
  ตัวอย่างตัวชี้วัด ผอ.สพด.
  ตัวอย่างตัวชี้วัด ฝ่ายบริหาร/ธุรการ
ประกาศกระทรวงเกษตรสหกรณ์ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน
การประกาศเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 เมษายน 2553)
  อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ
  รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก


ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 1 และ 2/2563
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 1 และ 2/2562
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 1 และ 2/2561
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 1 และ 2/2560
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 1 และ 2/2559
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 1 และ 2/2558
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 1 และ 2/2557
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 1และ 2 /2556
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 2/2555
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 1/2555
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 2/2554
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 1/2554
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 2/2553
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 1/2553
 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมพัฒนาที่ดิน
รอบการประเมินที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2563 (up29/11/62)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
แผนปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563
พจนานุกรม สมรรถนะหลัก ทางการบริหาร ประจำตำแหน่ง และระดับที่คาดหวัง
สมรรถนะประจำตำแหน่ง กรมพัฒนาที่ดิน
กรอบตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง
      กรอบตัวชี้วัดเพื่อประกอบการพิจารณา ระดับกอง/สำนัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     กรอบแนวทางการประเมินผลตามตัวชี้วัดโครงการสำคัญตามนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน
     ตัวชี้วัดที่แก้ไขและเพิ่มเติม
ความเชื่อมโยงตัวของชี้วัดสำคัญ 2563
      ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัด DPIS กรม แผนตำบล
     ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัด DPIS กรม Agri map
      ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัด DPIS กรม เขตพัฒนาที่ดิน
      ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัด DPIS กรม เกษตรอินทรีย์
     ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัด DPIS กรม บัตรดินดี
เกณฑ์ตัวชี้วัดสำคัญ 2563 กองส่วนกลาง (เพิ่มเติม)
 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมพัฒนาที่ดิน
รอบการประเมินที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2562 (up 6 ธ.ค. 61)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
กรอบตัวชี้วัดเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับสำนัก/กอง
ตัวชี้วัดรายบุคคลด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
พจนานุกรม สมรรถนะหลัก ทางการบริหาร ประจำตำแหน่ง และระดับที่คาดหวัง
สมรรถนะประจำตำแหน่ง กรมพัฒนาที่ดิน
แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (Coaching) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในกรมพัฒนาที่ดิน รอบการประเมินที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2561
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
กรอบตัวชี้วัดเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ตัวชี้วัดรายบุคคลด้านการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ปีงบประมาณ 2561
พจนานุกรม สมรรถนะหลัก ทางการบริหาร ประจำตำแหน่ง และระดับที่คาดหวัง
สมรรถนะประจำตำแหน่ง กรมพัฒนาที่ดิน