แบบแสดงความประสงค์ขอย้าย
แบบฟอร์มลืมสแกนนิ้วมือลงเวลาปฏิบัติราชการ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาที่ดิน
แบบบัญชีรายชื่อพนักงานราชการตามลำดับคะแนนผลการประเมิน
แบบบัญชีสรุปคะแนนผลการประเมินเฉลี่ย 2 รอบติดต่อกัน (พนักงานราชการ)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการพิเศษ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
แบบฟอร์มบัญชีค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ 1 ต.ค.
บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
แบบไม่เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง
แบบใบลาไปต่างประเทศ (ข้าราชการ)
แบบใบลาไปต่างประเทศ (พนักงานราชการ)
แบบใบลาไปต่างประเทศ (ลูกจ้างประจำ)
แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ (แบบฟอร์มที่ 1)
แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ (แบบฟอร์มที่ 2)
ใบแจ้งวันหยุดราชการไปต่างประเทศ-ประชุม-ดูงาน-ไปราชการ (สำหรับข้าราชการทั่วไป)
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ สำหรับข้าราชการ (ประชุม)
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ สำหรับข้าราชการ (ศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน)
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ
 
Grammar Test for Pre-Test
Answer Sheet-placement
แนวทางการจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการประเมินเพื่อเลื่อนระดับในสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (นำรายชื่อ)
แบบประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 
แบบมอบหมายงานทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จัดทำทุก 2 เดือน)
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้บังคับบัญชา)
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ (สำหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ (สำหรับประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)
แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
ใบขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ใบขอมีบัตรผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
แบบแสดงความประสงค์ขอโอนมารับราชการทางกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบหนังสือขอโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ใบขอส่งคืนเครื่องราช
ใบขอส่งคืนเครื่องราชย์(ผู้วายชนม์)
แบบแสดงเจตนาระบุผู้รับประโยชน์
ใบมอบฉันทะแสดงการเปลี่ยนตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.
แบบใบสมัคร กสจ.
แบบขอพระราชทานเพลิงศพ
 
ขอพระราชทานเพลิงศพ (ข้าราชการเสียชีวิต)
ขอพระราชทานเพลิงศพ (ข้าราชการบำนาญเสียชีวิต)
ขอพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ)
หนังสือขอลาออกจากราชการ
ใบลาพักผ่อน
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบใบลาอุปสมบท (ข้าราชการ)
แบบใบลาอุปสมบท (พนักงานราชการ)
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
ใบลาศึกษาต่อภายในประเทศโดยขอรับเงินเดือนเต็ม
ใบลาติดตามคู่สมรส
ใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
ใบขอยกเลิกวันลา
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
แบบรายงานการไปราชการประชุมสัมมนาศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัยดูงานณต่างประเทศและการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
แบบบันทึกข้อมูลพนักงานราชการ
สัญญาจ้างพนักงานราชการ