<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> ข้อมูลผู้สอบผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกรมพัฒนาที่ดินข้อมูลผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2560)

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน ค่าตอบแทน ค่าครองชีพ
ชั่วคราว
วันที่ประกาศผล
ขึ้นบัญชี
วันที่
หมดอายุบัญชี
จำนวน
ผู้ขึ้นบัญชี
เรียกบรรจุ
ถึงลำดับที่
จำนวนผู้ขึ้นบัญชี
คงเหลือ
หมายเหตุ
ส่วนกลาง                  
นักวิชาการเกษตร
บริหารทั่วไป
18,000
-
12 ต.ค. 2559
11 ต.ค. 2560
74
5
69
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
บริหารทั่วไป
18,000
-
12 ต.ค. 2559
11 ต.ค. 2560
88
3
85
 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
บริการ
11,280
2,000
12 ต.ค. 2559
11 ต.ค. 2560
25
2
23
วุฒิ ปวช.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1                  
นักวิชาการเกษตร
บริหารทั่วไป
18,000
-
12 ต.ค. 2559
11 ต.ค. 2560
97
8
89
 
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
บริหารทั่วไป
18,000
-
12 ต.ค. 2559
11 ต.ค. 2560
16
1
15
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2                  
นักวิชาการเกษตร
บริหารทั่วไป
18,000
-
12 ต.ค. 2559
11 ต.ค. 2560
15
3
12
 
นักสำรวจดิน
บริหารทั่วไป
18,000
-
12 ต.ค. 2559
11 ต.ค. 2560
3
1
2
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บริหารทั่วไป
18,000
-
12 ต.ค. 2559
11 ต.ค. 2560
28
1
27
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3                  
นักวิชาการเกษตร
บริหารทั่วไป
18,000
-
12 ต.ค. 2559
11 ต.ค. 2560
89
4
85
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4                  
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
บริหารทั่วไป
18,000
-
12 ต.ค. 2559
11 ต.ค. 2560
9
2
7
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5                  
นักวิชาการเกษตร
บริหารทั่วไป
18,000
-
12 ต.ค. 2559
11 ต.ค. 2560
29
2
27
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6                  
นักวิชาการเกษตร
บริหารทั่วไป
18,000
-
12 ต.ค. 2559
11 ต.ค. 2560
29
3
26
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7                  
นักสำรวจดิน
บริหารทั่วไป
18,000
-
12 ต.ค. 2559
11 ต.ค. 2560
6
1
5
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
บริหารทั่วไป
18,000
-
12 ต.ค. 2559
11 ต.ค. 2560
35
2
33
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บริหารทั่วไป
18,000
-
12 ต.ค. 2559
11 ต.ค. 2560
40
1
39
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8                  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บริหารทั่วไป
18,000
-
12 ต.ค. 2559
11 ต.ค. 2560
53
1
52
 
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
บริหารทั่วไป
18,000
-
12 ต.ค. 2559
11 ต.ค. 2560
18
1
17
 
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
บริการ
13,800
-
12 ต.ค. 2559
11 ต.ค. 2560
5
1
4
วุฒิ ปวส.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9                  
นักวิชาการเกษตร
บริหารทั่วไป
18,000
-
12 ต.ค. 2559
11 ต.ค. 2560
36
2
34
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
บริหารทั่วไป
18,000
-
12 ต.ค. 2559
11 ต.ค. 2560
14
1
13
 
เจ้าหน้าที่การเกษตร
เทคนิค
11,280
2,000
12 ต.ค. 2559
11 ต.ค. 2560
2
1
1
วุฒิ ปวช.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10                  
นักวิชาการเกษตร
บริหารทั่วไป
18,000
-
12 ต.ค. 2559
11 ต.ค. 2560
51
2
49
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11                  
เจ้าพนักงานการเกษตร
เทคนิค
13,800
-
12 ต.ค. 2559
11 ต.ค. 2560
1
1
0
วุฒิ ปวส.
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12                  
เจ้าพนักงานการเกษตร
เทคนิค
13,800
-
12 ต.ค. 2559
11 ต.ค. 2560
2
1
1
วุฒิ ปวส.